stepmotor - stanbul Teknik niversitesi IEEE renci Kolu Step...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İ stanbul Teknik Üniversitesi IEEE Ö ğ renci Kolu Adres: İ TÜ Ayaza ğ a Yerle ş kesi - Elektrik/Elektronik Fakültesi Telefon : +90 (212) 285 36 80 - E-posta: [email protected] Step Motor Step motor fırçasız elektrik motorlarıdır. Step motorlar ile tam bir tur dönmeyi yüksek sayıda adımlara bölebilmek mümkündür (200 adım). Step motorları sürmek için, sürekli gerilim uygulamak yerine darbeler(pulse) uygulamak gerekmektedir. 12 volt ile çalı ş an modelleri yaygındır. Step motorlar genel olarak 2 çe ş ide ayrılabilir. 1. Bipolar step motor: Bipolar step motorların çıkı ş ında 4 kablo bulunur. Motorun bobinleri birbirlerine ba ğ lanmı ş tır, bu yüzden bu uçlara ters gerilim uygulanmak zorundadır(1a=1 ise 1b=0 olmalıdır). Genel olarak bir H-Bridge devresi ile sürülür. 2. Unipolar step motor: Unipolar step motorların çıkı ş ında 5 yada 6 kablo bulunur. Motorun bobinleri ayrı ayrı çıkı ş a gönderilir ve yapısına göre 1 veya 2 adet ortak giri ş bulunur(toprak ve besleme uçları). Yandaki ş ekilde görünen step motorda 1 ve 2 ortak giri ş ler, a ve b ise step motorun hareketinin sa
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak411 taught by Professor Erinceren during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 5

stepmotor - stanbul Teknik niversitesi IEEE renci Kolu Step...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online