yuk_hucreleri - YK HCRELER ( STRAIN GAUGE ) Sabit bir cisme...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
YÜK HÜCRELER ( STRAIN GAUGE ) Sabit bir cisme dı arıdan bir güç uygulandı ında, malzeme üzerinde gerilim ve burkulmalar meydana gelir.Gerilim objenin harici güce kar ı gösterdi i mukavemet, burkulma ise objedeki iç yer de i tirme ve biçimsel bozulma diye tanımlanır. Üzerine kuvvet uygulanan materyalde meydana gelen gerilme : Uygulanan kuvvet : F Uygulanan alan : A ‘ise Üzerinde olu an gerilme ; Gerilim ( ρ ) : F / A ‘dan hesaplanır. Burkulma ise, objeye uygulanan güç sonucu materyal boyutlarında meydana gelen biçim de i tirmesinin tüm etkilenen boydaki yüzdesel da ılımıdır. Burkulma miktarı, materyalin orijinal boyundaki de i imin, ilk boyuna bölümünden hesaplanır. Burkulma ( ε ) : L / L ‘dır. Burkulma uzaması 0.005 inch / inch ‘den küçük ise mikro burkulma ifadesi kullanılır. Mikro burkulma : Burkulma x 10 -6 Burkulma yani baskı sonucu fiziksel de i im miktarı ve gerilme Yük Hücreleri ile ölçülür. Strain Gauge’lerle ilk bilgiler Lord Kelvin tarafından incelenmi ve metalik iletkenlerin gerilmeye maruz bırakıldı ında, elektriksel direncinin de i ti ini görmü tü. O günlerden sonra ke fedilen bu parametrenin endüstriyel alanda ilk uygulamaları 1930 larda ba lamı tır. Temelde tüm yük hücreleri (Strain Gauge’ler) mekanik hareketi, elektriksel i arete çevirmeye göre dizayn edilir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Metalin iç kapasitans ve induktansı veya direnci burkulmayla orantılı bir büyüklük üretir. Mesela tel gerilmeye maruz bırakıldı ında, çapı daralmasıyla beraber boyunda uzama meydana gelir. Bu da telin iç direncini de i tirerek gerilme algılamasını büyütür. Tüm gerilmeler de Gauge Faktör denilen, gerilim hassasiyeti faktörü a a ıdaki e itlikle hesaplanır. GF : ( DR / R ) / ( DL / L ) : ( DR / R ) / Burkulma deal tip yük hücresi, yalnızca dı etkiyle meydana gelen zorlama sonucu hücredeki ekil de i ikli ini elektriksel dirence çevirendir.Bununla beraber uygulamalarda çevre sıcaklı ı, malzemenin imalat kusurları, yük hücresinin altındaki yüzeye olan yapı ma miktarı ve metalin esnekli e kar ı fiziksel stabilitesi, elektriksel direncinin de i imini etkiler. Farklı materyallerin aynı yöndeki gerilimlere kar ı tepkisi de farklıdır. Bir metale uygulanan yük kristal seviyede de i ik eksenel gerilemeler olu turur. Kuvvetin bastı ı yöndeki ana kuvvet haricinde poison ve torsional gerilme gibi ölçülebilir büyüklüklerin hepsi bunlara örnek sayılabilir. . Kesme (shear) zorlaması, materyalin baskı altında iken açısal kaçınımı olarak ifade edilir.Örneklersek bir kitaba üst sa eden güç tatbik edildi inde, kuvvet kitaba Tropezoidal ekil almaya zorlar. Bu durumda olu an shearing gerilmesi X ve Y eksenleri arasındaki açısal oran, yani tanjantı olarak dü ünülebilir. Poisson gerilmesi ise bir metal çubu
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak411 taught by Professor Erinceren during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 9

yuk_hucreleri - YK HCRELER ( STRAIN GAUGE ) Sabit bir cisme...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online