görüntü işleme türkçe

Görüntü işleme türkçe

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Resim kutusunun diğer kullanım yerleri Resim kutusu sahip olduğu birkaç metottan dolayı farklı amaçlar için kullanılabilir. Resim kutusunu boyama yapabileceğimiz resim çizebileceğimiz yada çıktı alabileceğimiz bir tuval olarak düşünebiliriz. Tek bir kontrol yazıları ve grafikleri görüntülemek için kullanılabilir. Hatta basit animasyonlar bile görüntülenebilir. Print (çıktı) metodu yazıların çıktısını resim kutusunda sanki bir printer (yazıcı) imiş gibi göstermeye olanak sağlar. Print metodu sayesinde yazı çıkışındaki karakterleri kontrol etmek için birkaç font kullanılabilirdir; cls metoduda çıkışı silmek için kullanılabilir. Circle Line Point and Pset metodları resim kutusu üzerinde grafikler çizmek için kullanılabilir. Drawwidth Fillcolor ve Fillstyle gibi özelliklerde grafiklerin dış görünümünü istediğimiz şekilde ayarlamamıza olanak sağlar. Animasyonda paintpicture metodunun kullanımı ve resimlerin resim kutusu içerisinde hareket etmesiyle ve hızlı bir şekilde farklı birkaç resim arasında geçiş olmasıyla oluşturulabilir. Daha Fazla Bilgi için resim kutusunun üzerindeki ilave kontroller ve bilgiler için "Using Visual Basic's Standard Controls." e göz atabilirsiniz. Visual Basic Genel kavramları Resim Kutusu Kontrolünü kullanmak Ayrıca bakınız Resim kutusu kontrolü grafikleri görüntülemek diğer kontroller için bir kap olarak kullanılmak grafik metotlarında çıkışı görüntülemek ya da print metodunda yazıyı görüntülemek için kullanılır. Resim 7.41 Resim Kutusu Kontrolü Picture box kontrolü image kontrolüyle aynıdır. Her ikisi de uygulamanızdaki grafikleri görüntülemek için kullanılabilir. Her ikisi de aynı formatları destekler. Bununla beraber Picture box kontrolü image kontrolünde olmayan bazı fonksiyonlar içerir. Örneğin Picture box kontrolü diğer kontroller için kap olarak kullanılabilir ve grafik metotlarını destekler image kontrolünden fazla olarak. Daha Fazla Bilgi için "Working with the Picture Box Control" "Formlar Controller ve Menuler" e bakınız Desteklenen grafik formatları Picture box Bitmap cursor icon :-):-):-):-)file enchanced :-):-):-):-)file JPEG yada GIF dosyalarını görüntüleyebilir. Daha fazla bilgi için Bu grafik formatlarının daha ayrıntılı tanımlamaları için daha önceki konuda geçen “Resim kontrolünün kullanımı”na bakınız. Resim kutusu kontrolüne bir grafik yüklemek Resimler Picture Box(Resim Kutusu) nun içine tasarım anında Picture özelliği nin Kontrol özellik penceresinden seçilmesiyle ya da çalışma anında Picture özelliğinin ve resim yükle fonksiyonun kullanılmasıyla yüklenebilir....
View Full Document

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak411 taught by Professor Erinceren during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 14

Görüntü işleme türkçe

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online