{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

görüntü işleme

Görüntü işleme

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Görüntü işleme ölçülmüş ve kaydedilmiş dijital görüntüleri bilgisayar ortamında amacına uygun şekilde değiştirme uygulamasıdır. Görüntü işleme grafik –tasarım ,fotoğrafçılık ve mühendislik alanlarında kullanılmaktadır. Projemizde bir kamera yardımı ile koordinat belirlemesi yapılarak, belirlenen koordinatlardan istenilen cisimlerin hedeflenen bölgeye yerleştirilmesi amaçlanmıştır. Fotoğrafın işlenmesi kısmında ise öncelikle fotoğrafın nasıl dijital ortama aktarılacağı incelenmiştir. Görüntüyü sistemde kullanabilmek yani koordinat belirlemek için öncelikle bu fotoğraftan dijital veriler almak gerekmektedir. Dijital veri siyah ve beyaz yani (1-0) mantığı ile transfer edilmektedir bu yüzden görüntü
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}