hesap makinesi 2 - Forma 23 tane buton ekleyin(Küçük...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Forma 23 tane buton ekleyin (Küçük olsun:D). 1'de textbox koyun. Kodları forma yapıştırın. ------------------------------------------------- Dim islem As String Dim sonuc As Single 'KÜSÜRATLI SAYILAR İÇİN KULLANACAĞIMIZ DEĞER Private Sub Command1_Click() ' RAKAM 1 Text1.Text = Text1.Text + "1" End Sub Private Sub Command10_Click() ' + BUTONU sonuc = Val(Text1.Text) Text1.Text = "" islem = "+" End Sub Private Sub Command11_Click() ' - BUTONU sonuc = Val(Text1.Text) Text1.Text = "" islem = "-" End Sub Private Sub Command12_Click() ' * BUTONU sonuc = Val(Text1.Text) Text1.Text = "" islem = "*" End Sub Private Sub Command13_Click() 'CE TEXTBOXI BOŞALT Text1 = "" End Sub Private Sub Command14_Click() ' RAKAM 0 Text1.Text = Text1.Text + "0" End Sub Private Sub Command15_Click() ' / BUTONU sonuc = Val(Text1.Text) Text1.Text = "" islem = "/" End Sub Private Sub Command16_Click() ' = SONUÇ BUTONU...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

hesap makinesi 2 - Forma 23 tane buton ekleyin(Küçük...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online