ilerleme raporu 12 ekim - TOBB ET Mhendislik Fakltesi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK 450 Mekotroniğe Giriş Grup 1 İlerleme Raporu Hazırlayanlar: Serdar KATNAŞ 05120292 Elgin OKTAY 081501004 İsmet ŞEKEROĞLU 081501092 Teslim Tarihi: 12.10.2010 TOBB ETÜ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
İLERLEME RAPORU Proje sonunda üretilmesi amaçlanan tasarım kabaca belirlendikten sonra proje ile ilgili araştırmalar grup elemanları tarafından 3 ana konu başlığı altında incelenmiş ve zaman kazanılmıştır. İncelenen konular genel olarak: 1) Robotik kol tasarımı ve bu robot kolla ilgili matematiksel denklemlerin çıkarılması (geri kinematik denklemleri, kuvvet analizleri vb. ) 2) Görüntü işleme ile ilgili temel bilgiler ve visual basic programlama yöntemleri 3) Step motor kontrolü Araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler, önemli videolar veya yazılı kaynaklar grup elemanları tarafından paylaşılmıştır. Elde edilen Proje sonunda üretilmesi düşünülen tasarım “Introduction to Robotics ( Yazar: Saeed B. Niku) kitabındaki robot kol tasarımlarından esinlenerek “scara” adlı modele benzer bir tasarım yapılamasına karar verilmiştir.( Şekil 1)
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

ilerleme raporu 12 ekim - TOBB ET Mhendislik Fakltesi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online