2ncide eny föyü

2ncide eny föyü - 13-17 Ekim

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 13-17 Ekim 2008TOBB ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK 401 MAKİNA LABORATUVARIDENEY 2:ISI POMPASI1. AMAÇ Deneyin amacı ısı pompası çevrimini incelemektir. Deney sonunda, ölçülen değerlerle ısı pompasının etkinlik katsayısı hesaplanacaktır.2. TEORİ Düşük sıcaklıktaki bir ortamdan daha yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişi, ısı pompası aracılığıyla gerçekleştirilir. Isı pompasının amacı, ısıtılan bir ortamı istenilen sıcaklıkta tutmaktır. Isı pompasının etkinlik katsayısı aşağıdaki gibi verilir:1+=netLHPWQCOPburada LQbuharlaştırıcı tarafından çekilen ısı, netWise sistemde kullanılan net güçtür ve aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.LHnetQQW-=HQ: ısıtıcı tarafından dışarı verilen ısı.Böylece ısı pompası için etkinlik katsayısını netHHPWQCOP=olarak yazabiliriz.Isı pompası sisteminde güç üreten bir eleman yoktur, ancak güç harcayan kompresör bulunmaktadır. Bu yüzden net güç kompresörde harcanan güce eşittir.İlgili Konular:Soğutma çevrimiKaynaklar:“Thermodynamics: An Engineering Approach”, Y.A. Çengel, M.A. Boles, McGraw-“Thermodynamics: An Engineering Approach”, Y....
View Full Document

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak411 taught by Professor Erinceren during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 3

2ncide eny föyü - 13-17 Ekim

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online