gecen senenin 2nci raporu - (kJ/kg.K) (°C) 0,9603...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (kJ/kg.K) (°C) 0,9603 0,9243-0,5 26 (kJ/kg) (M Pa) 0,185 0,59 26 26 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK 401 Makine Laboratuarı Deney Raporu Deney no: 2 Deney Adı: ISI POMPASI Deney Tarihi: 22.10.2008 Hazırlayanlar: Fatih AKTÜRK 04150397 Utku OLGUN 04150075 Burcu BAŞIBÜYÜK 04150356 Ş. Aycan YAĞANOĞLU 05150604 çindekiler İ 1. Deneyin Amacı Bu deneyin amacı; • Isı pompası çevrimini incelemek, • Deney sonunda, ölçülen değerlerle ısı pompasının etkinlik katsayısı hesaplamaktır. 1 1 1 Makine Laboratuar Deney Föyü s.1 ı (http://nsezeruzol.etu.edu.tr/courses/MAK401/docs/MAK401-lab2.doc) 2 2. Teori Normal şartlar altında (doğal koşullarda), ısı geçişi azalan sıcaklık yönünde gerçekleşmektir. Yani sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı akışı olmaktadır. Bunun tersi olan bir ortamdan, daha sıcak bir ortama ısı aktarımı ise ancak güç harcanarak yapılabilir. Bu güç harcayan makine soğutma makinesi olarak adlandırılmaktadır. 2 Belli bir akışkan (soğutucu akışkan) çevrimi gerçekleştiren bu tip makinelerden biride ısı pompalarıdır. Isı pompalarının soğutma makinesinden farkı; ısı pompalarının ısıtılan bir ortamı istenen sıcaklıkta tutmalarıdır (Şekil 1). Hâlbuki soğutma makinelerinin amacı çevre sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta olan bir ortamdan ısı çekerek, ortamı düşük sıcaklıkta tutmaktır (Şekil 2). 3 2 2 Mühendislik Yakla m yla Termodinamik; Çengel. A. Yunus, Boles A. Michael Türkçe’ye şı ı Çeviren: Derbentli Taner, McGraw-Hill-Literatür Yay nc l k, stanbul, 1996 ı ı ı İ 2 s.526 3 3 Mühendislik Yakla m yla Termodinamik; Çengel. A. Yunus, Boles A. Michael Türkçe’ye şı ı Çeviren: Derbentli Taner, McGraw-Hill-Literatür Yay nc l k, stanbul, 1996 ı ı ı İ 2 s.526 3 Şekil 1 Isı pompası (1. Yoğuşturucu (kondansatör), 2. Kısılma vanası, 3. Buharlaştırıcı (Evaporatör), 4. Kompresör, Kırmızı = Yüksek sıcaklık ve basınçtaki gaz, Pembe = Yüksek basınçtaki ve biraz düşürülmüş sıcaklıktaki gaz, Mavi = Düşük basınçta ve oldukça düşürülmüş sıcaklıktaki sıvı formlu akışkan, Açık mavi = Ilıtılmış sıcaklık ve düşük basınçtaki gaz) 4 Şekil 2 Soğutma Makinesi 5 4 4 http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Heatpump.svg 4 Şekil 3 Soğutma makinesi ve ısı pompasının şematik gösterimi 6 Soğutma makinelerinin (SM) ve ısı pompalarının (IP), ısıl değerlendirmeleri etkinlik katsayıları (COP) ile yapılmaktadır. Q L soğutulan ortamdan çekilen ısı, Q H daha sıcak ortama verilen ısı ve W net yapılan iş (Şekil 3) olmak üzere COP değerleri şu şekilde ifade edilmektedir: 7 5 5 http://www.yerdenisi.com/kat.asp?cat=31 6 6 Mühendislik Yakla m yla Termodinamik; Çengel. A. Yunus, Boles A. Michael Türkçe’ye şı ı Çeviren: Derbentli Taner, McGraw-Hill-Literatür Yay nc l k, stanbul, 1996 ı ı ı İ 2 s.526 7 7 Mühendislik Yakla...
View Full Document

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak411 taught by Professor Erinceren during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 21

gecen senenin 2nci raporu - (kJ/kg.K) (°C) 0,9603...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online