{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MAK308-istatistik - MAK 308 lme ve Deerlendirme Veri leme...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MAK 308 Ölçme ve Değerlendirme 1/4 Veri İşleme ve İstatistiksel Analizleri Frekans Dağılımı: 10 defa ölçüm yapıldığında elde edilen uzunluklar Tablo 1.1'de gösterilmiştir. uzunluk [cm] uzunluk [cm] tekrar sayısı bağıl frekans i x_i x n f 1 27 22 1 0.1 2 25 23 3 0.3 3 23 24 1 0.1 4 25 25 4 0.4 5 23 26 0 0 6 23 27 1 0.1 7 25 Tablo 1.2 Toplanan verilerin tekrarlama 8 24 sayısına göre düzenlenmiş tablosu 9 22 10 25 Tablo 1.1 Toplanan veriler Grafik 1.1. Tablo 1.1'deki verilerin sutün grafiği Grafik 1.2. Tablo 1.1'deki verilerin düz çizgi grafiği Grafik 1.3 Frekans dağılımı (sütun grafikleri) (Tablo 1.2'ye göre) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 5 10 15 20 25 30 i xi [cm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 5 10 15 20 25 30 i xi [cm] 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 x [cm] n 22 23 24 25 26 27 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 x [cm] f
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MAK 308 Ölçme ve Değerlendirme 2/4 Veri İşleme ve İstatistiksel Analizleri İstatistiksel Analizler N = 10 Toplam ölçüm sayısı n(x) Tekrar sayısı f(x) = n(x) / N Bağıl frekans i x_i S 1 27 7.84 S = (x-x_m)^2 square 2 25 0.64 MS = Toplam[S]/N mean square 3 23 1.44 RMS = Karakök(MS)
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

MAK308-istatistik - MAK 308 lme ve Deerlendirme Veri leme...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online