MAK401-deney3 föy - 20-24 Ekim...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 20-24 Ekim 2008TOBB ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK 401 MAKİNA LABORATUVARIDENEY 3: KALORİMETRE1. AMAÇ Bu deneyde, bir adet benzoik asit tabletinin ısıl değeri bomba kalorimetresi kullanılarak ölçülecek ve bomba kalorimetresinin nasıl kullanıldığı öğrenilecektir.2. TEORİ Enerjinin korunumu yasasına göre, bir sistemin içinde ısı sıcaktan soğuğa doğru aktarılır ve ısıveren maddenin kaybettiği enerji (ısı), ısıalan maddenin ve çevrenin ısı kazanımına eşittir. Kalorimetre ortamında ısıveren maddeden çıkan enerjinin tümünün ısıalan madde tarafından soğurulduğu kabul edilebilir.Bir fosil yakıtın veya yiyeceğin enerji içeriği, bu malzemenin küçük bir miktarını bomba kalorimetresi adı verilen, iyi yalıtılmış, sabit hacimli, kapalı bir kapta yakarak belirlenir. Kabın içinde suyla çevrili küçük bir yanma odası vardır, malzeme burada gerekenden çok oksijenle yakılır ve üretilen enerji çevre suya geçer. Böylece malzemenin enerji miktarı, suyun sıcaklık artışı ölçülerek enerjinin korunumu yasasına göre hesaplanır. Yanma sırasında malzemedeki karbon CO2’ye, hidrojen de H2O’ya dönüşür. Bomba kalorimetresinin tepkime gerçekleştiği sırada oluşan büyük basınç ve kuvvete dayanıklı olması gereklidir.Yanma tepkimelerinde bilinmesi gereken iki tanımlama alt ısıl değer ve üst ısıl değerdir. Alt ısıl değer, bir yanma tepkimesinde oluşan suyun buhar fazında olması durumunda açığa çıkan ısı enerjisidir. Üst ısıl değe ise, bir yanma tepkimesinde oluşan suyun sıvı fazında olması durumunda açığa çıkan ısı enerjisini tanımlamaktadır. Yani üst ısıl değer, buharlaşma ısısı dahil olmak üzere açığa çıkan toplam ısı enerjisidir.Deneyde kullanılan benzoik asit mikrop-önleyici davranışı sayesinde birçok yiyecekte koruyucu katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu malzeme de organik bir malzemedir ve bitkilerden elde edilmektedir....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

MAK401-deney3 föy - 20-24 Ekim...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online