MAK401-lab1 - 6-10 Ekim 2008TOBB ETÜ MAKİNE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6-10 Ekim 2008TOBB ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK 401 MAKİNA LABORATUVARIDENEY 1: MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİKSEL METODLAR1. AMAÇ Deneyin amacı, boyut ve salgı ölçme aletlerinin kullanımını, ve ölçme ile elde edilen verilerdeki hataların belirlenmesi için istatistiksel yöntemlerin uygulanmasını göstermektir. I.Küre bilye numunelerin çapı ve çubuk numunelerin boyu ölçülerek alınacak, elde edilen verilerin istatiksel analizi yapılacaktır.II.Tezgah salgısının boyutların işlenmesi üzerine etkisini üniversal torna ve freze tezgahlarında gözlemlemek.Elde edilen sonuçlar yorumlanarak ve ölçme hataları tartışılarak rapor yazılacaktır.2. TEORİ I. Mikrometre ve Kumpas ile Boyut ÖlçümleriDeney ile ilgili teorik bilgiler aşağıda verilen kaynaklardan alınabilir:1.MAK 308 ders notları2.Holman, J. P., Experimental Methods For Engineers, 7th ed., McGraw-Hill.II. Komparatör ile Tezgah Salgısı ÖlçümüTalaşlı imalat teknikleri imalat endüstrisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Üretimi gerçekleşen makine ve techizatın %70’inden fazlası talaşlı imalat yöntemleri ile gerçekleşmektedir. Bu tezgahlar üniversal ya da sayısal kontrollü olabilir. Gelişen teknoloji tezgahların kullanımını kaba işlerde üniversal tezgahların, daha hassas ve seri üretim işlerinde sayısal kontrollü tezgahların kullanımı şeklinde sınıflandırmıştır. Tezgahların standart kalibrasyonları dışında olağan kontrolleri de yapılar. Bu kontroller sayısal kontrollü tezgahlarda bilgisayar denetime ile rutin olarak yapılır. Üniversal tezgahlarda ise bu işlem elyordamı ile yapılır. Üniversal tezgahlarda üretilen parçalardaki boyut hatalarının çok büyük bir kısmı parçanın bağlanması ve işlenmesi sırasında gerçekleşir. Tezgahların kendi boyut hassasiyetleri sayısal kontrollülerle karşılaştırılamayacak kadar düşüktür. Bununla beraber iş hassasiyetleri sayısal kontrollülerle karşılaştırılamayacak kadar düşüktür....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

MAK401-lab1 - 6-10 Ekim 2008TOBB ETÜ MAKİNE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online