MAK401-lab1 - 6-10 Ekim 2008TOBB ET MAKNE MHENDSLMAK 401...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6-10 Ekim 2008TOBB ET MAKNE MHENDSLMAK 401 MAKNA LABORATUVARIDENEY 1: MHENDSLKTE STATSTKSEL METODLAR1. AMA Deneyin amac, boyut ve salg lme aletlerinin kullanmn, ve lme ile elde edilen verilerdeki hatalarn belirlenmesi iin istatistiksel yntemlerin uygulanmasn gstermektir. I.Kre bilye numunelerin ap ve ubuk numunelerin boyu llerek alnacak, elde edilen verilerin istatiksel analizi yaplacaktr.II.Tezgah salgsnn boyutlarn ilenmesi zerine etkisini niversal torna ve freze tezgahlarnda gzlemlemek.Elde edilen sonular yorumlanarak ve lme hatalar tartlarak rapor yazlacaktr.2. TEOR I. Mikrometre ve Kumpas ile Boyut lmleriDeney ile ilgili teorik bilgiler aada verilen kaynaklardan alnabilir:1.MAK 308 ders notlar2.Holman, J. P., Experimental Methods For Engineers, 7th ed., McGraw-Hill.II. Komparatr ile Tezgah Salgs lmTalal imalat teknikleri imalat endstrisinde ok nemli bir yer tutmaktadr. retimi gerekleen makine ve techizatn %70inden fazlas talal imalat yntemleri ile gereklemektedir. Bu tezgahlar niversal ya da saysal kontroll olabilir. Gelien teknoloji tezgahlarn kullanmn kaba ilerde niversal tezgahlarn, daha hassas ve seri retim ilerinde saysal kontroll tezgahlarn kullanm eklinde snflandrmtr. Tezgahlarn standart kalibrasyonlar dnda olaan kontrolleri de yaplar. Bu kontroller saysal kontroll tezgahlarda bilgisayar denetime ile rutin olarak yaplr. niversal tezgahlarda ise bu ilem elyordam ile yaplr. niversal tezgahlarda retilen paralardaki boyut hatalarnn ok byk bir ksm parann balanmas ve ilenmesi srasnda gerekleir. Tezgahlarn kendi boyut hassasiyetleri saysal kontrolllerle karlatrlamayacak kadar dktr. Bununla beraber i hassasiyetleri saysal kontrolllerle karlatrlamayacak kadar dktr....
View Full Document

Page1 / 4

MAK401-lab1 - 6-10 Ekim 2008TOBB ET MAKNE MHENDSLMAK 401...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online