MAK401-lab2 - 2 Kasm 2009 TOBB ET MAKNE MHENDSL MAK 411...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Kasım 2009 TOBB ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAK 411 MAKİNA LABORATUVARI DENEY 2: ISI POMPASI 1. GİRİŞ Doğada ısı normal şartlar altında sıcak ortamdan soğuk ortama doğru transfer olur. Isı pompaları soğuk ortamdan ısı alıp sıcak ortama verebilen makinelerdir. 2. Dünya Savaşı’ ndan önce mühendisler ve bilim adamları tarafından önemi anlaşılan ısı pompalarının ancak savaştan sonra endüstriyel kullanımı gelişim gösterebilmiştir. [ http://tr.wikipedia.org/wiki/Isı_pompası ] Isı pompası deneyinde amaç ısı pompasında gerçekleşen çevrimi incelemek ve elde edilen sıcaklık, basınç ve enerji değerleriyle ısı pompasının etkinlik katsayısını hesaplamaktır. 2. KURAM Sorular: a) Ters Carnot çevrimi nedir? Ters Brayton çevrimi nedir? Bu çevrimler niçin uygulanamazlar? Cevap:Carnot çevrimi sırasıyla sıcak gazın izotermal genişlemesi, gazın tersinir adyabatik genişlemesi, soğuk gazın tersinir izotermal sıkıştırılması ve tersinir adyabatik olarak sıkıştırılması işlemlerini gerçekleştirmesi ile oluşan ısı çevrimidir. Carnot çevrimi verimi en yüksek çevrimdir. Çünkü çevrimdeki basamakların hepsi tamamen tersinirdir ancak; ideal olarak uygulanması mümkün değildir. Çünkü ideal Carnot çevriminde entropi değişimi sıfırdır. Bu da mümkün değildir. Bir miktar entropi değişimininin olması engellenemez. Genellikle gaz türbinlerinde kullanılan Brayton çevrimi sırasıyla; çevreden alınan havanın kompresöre girip ve basıncının arttırılması, basıçlı havanın yanma odasına girmesi ve yakıtın yanması ile sabit basınçta havanın ısıtılması, basınçlı ve ısıtılmış havanın, enerji vererek, türbin veya türbinler boyunca genişlemesi ve iş elde edilmesi işlemlerinin birarada gerçekleşmesi ile oluşan çevrimdir. Bu çevrim de ideal olarak gerçekleşemez. Çünkü proseslerin ikisi izantropiktir ve bu da mümkün değildir. http://tr.wikipedia.org/wiki/Carnot_çevrimi 1/11
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Kasım 2009 TOBB ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ b) İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimini T-s diyagramı üzerinden anlatın. Şekil-1. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine ait T-s diyagramı Cevap: Şekil-1’ de de görüldüğü üzere gazın; kompresörde tersinir adyabatik olarak sıkıştırılması ve sıcaklığının arttırılması (d-a), yoğuşturucudan geçmesi ve ortama ısı vermesi (a-b), valften geçmesi ve izantropik olarak hacminin artması basıncının azalması (b-c), buharlaştırıcıdan geçmesi ve soğuk ortamdan ısı çekmesi (c-d) işlemleri bir döngü halinde gerçekleşmektedir. c) Deneydeki çevrimin basit şemasını çizin ve elemanların işlevlerini kısaca anlatın. Bu çevrim için olabilecek T-s diyagramını (tersinmezlikleri hesaba katıp) çizerek ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimiyle karşılaştırın. (Burada T-s diyagramı çizerken entropi değerlerini bulmanız beklenmemektedir, teorik olarak çizin.) Şekil-2.Deney düzeneğinin basit şeması ve T-s diyagramı 2/11
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak411 taught by Professor Erinceren during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 11

MAK401-lab2 - 2 Kasm 2009 TOBB ET MAKNE MHENDSL MAK 411...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online