{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MAK401-Rapor - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK 411 Makine Mühendisliği Laboratuvarı Deney Raporu Deney Adı: Isı Pompası Deney Tarihi: 23.09.2009 Hazırlayanlar: Elgin OKTAY (Proje Lideri) Ertuğrul İKİZ İsmet Şekeroğlu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Rapor içeriği 1) Giriş: Bu bölümde deneyle ilgili kısa bilgi verilmeli ve deneyin amacı belirtilmelidir. 2) Kuram: Deneyle ilgili genel kuramsal bilginin verilmesi. 3) Deney Yöntemi: Yapılan deneysel işlemler sırasıyla açık bir şekilde anlatılmalıdır. 4) Deney Sonuçları: Deneyde elde ettiğimiz sonuçlar uygun bir formatta (Şekil ve Tablo halinde) verilmelidir. 5) Deney Verilerinin Analizi: Deneyde elde edilen verilerin istenilen analizleri yapılmalıdır. 6) Değerlendirme: Deneyde elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak yorumlanmalıdır. 7) Kaynaklar: Metin içinde kullanılan kaynaklar aşağıda belirtildiği gibi verilmelidir.
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}