mak411proje raporu_1 - Makine Mhendislii Laboratuar Proje...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Makine Mühendisliği Laboratuarı Proje Planı Proje Adı : Motor-Pervane Deney Düzeneği ve İtki, Tork ve Döngüsel Hız Ölçümleri Proje Grubu : Elgin OKTAY-081501004 İsmet Fatih ŞEKEROĞLU-081501092 Ertuğrul İKİZ-05150227 Proje Özeti: Yapılacak deneyde bir adet fırçalı motor ve bu motora monte edilmiş bir adet model uçak pervane sistemine ait döngüsel hız, itki ve tork değerleri ölçülecektir. Ayrıca güç kaynağından aktarılan elektrik akımının voltaj(v) ve akım(i) değerleriyle gücünün ve enerjisinin de ölçümü yapılacak ve sistemin enerji verimi hesaplanacaktır. Bu verim hesaplanırken sisteme giren enerjinin, voltajı ve akım değeri bilinen elektrik enerjisi; sistemde harcanan enerjininse itki kuvvetiyle ve torkla harcanacak enerji olduğu göz önünde bulundurulacaktır. Torku ölçmek için motor çalışır durumdayken, gövdesinden sabitlenecek
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak411 taught by Professor Erinceren during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online