{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MAK_411_Deney 3 - Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK 411 Makine Mühendisliği Laboratuarı Deney Raporu Deney Adı: KALORİMETRE Teslim Tarihi: 13.11.2009 Hazırlayanlar: 081501004 Elgin OKTAY 081501092 İsmet ŞEKEROĞLU 05150227 Ertuğrul İKİZ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1.GİRİŞ Kalorimetre bombası veya bomba kalorimetresi bir yanma tepkimesinden açığa çıkan ısıyı ölçen bir kalorimetredir.Kap kalorimetresi olarak da adlandırılır.[1] Kalorimetre deneyinde amaç, kalorimetre bombasının kullanımını öğrenmek ve benzoik asidin ısıl değerini kalorimetre bombasıyla ölçmektir. 2.TEORİ Kalorimetreler fiziksel veya kimyasal tepkimelerin ısı kapasitelerini ölçmek için kullanılırlar. Molar olarak miktarı bilinen reaktantların reaksiyonda gerçekleşen entalpi değişimini, reaksiyonun gerçekleştiği ortamda, özısısı bilinen başka bir maddenin sıcaklık artışını hesaplayarak bulma prensibine göre çalışırlar. İzotermal mikrokalorimetre, diferansiyel tarama kalorimetresi, titrasyon kalorimetresi, hızlandırılmış oran kalorimetresi aralarında en çok bilinenlerindendir.[2] Diferansiyel tarama kalorimetresi belirli bir sıcaklık için harcanan ısının tespiti esasına göre çalışır.[]İzotermal mikrokalorimetre referans bir değere göre mikrowatt seviyesinde ısı değişiminin hassasiyetle ölçüldüğü, mikrobiyoloji gibi alanlarda kullanılmaktadır.[3] Titrasyon kalorimetresi kimyasal tepkimelerin hız sabiti, entropi antalpi ve reaksiyon orta nokta tespitinde kullanılır. Çok hassastırlar enzim reaksiyonlarının incelenmesinde kullanılırlar.[1] Maden mühendisliğinde bir yakıt rezervinin tahmini azami ve asgari değerleri anlamına da gelen “alt ısıl değer, üst ısıl değer” terimleri kalorimetre deneyinde reaksiyon sonucu oluşan ürünlere göre değişen farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Alt ısıl değer benzoik asidin denklem (1)’de ki sadeleştirilmiş reaksiyon denklemine göre yanması sonucu elde edilen suyun buhar fazında olması durumunda ortaya çıkan enerjidir. Üst ısıl değer ise suyun sıvı fazda olması durumunda ortaya
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}