{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MAK401-lab4 - 3-7 Kasm 2008TOBB ET MAKNE MHENDSLMAK 401...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 3-7 Kasm 2008TOBB ET MAKNE MHENDSLMAK 401 MAKNA LABORATUVARIDENEY 4: REFLEKTF POLARSKOP1. AMA Reflektif polariskop cihaz kullanm, bir malzeme zerindeki gerilim ve gerinim lmleri.2. TEOR Fotoelastisite, malzeme zerinde geni bir blgede gerilim analizinde en yaygn ekilde kullanlan optik metottur. Her trl yap malzemesi iin kullanlabilme gibi bir avantaja sahiptir. Makine elemanlarnn karmak geometrilerinde oluacak farkl gerilim deerleri iin genel bir deerlendirme yapabilme asndan son derece ideal bir yntemdir. ekil.1: Reklektif polarizasyon dzeneinin ematik gsterimiReflektif polarizasyon yntemi hem dinamik hem de statik ykler altnda uygulanabilen bir yntemdir ve bu yntemle para zerinde oluan dayanm ve gerinimlerin deerleri tespit edilebilir. Reflektif polariskop cihaz bir malzeme zerindeki gerinimi lerek, bu sayede para veya yap zerindeki gerilim deerlerinin statik veya dinamik ykler altnda incelenmesini salar. Cihaz polarize k kayna, filtreler, transdzer (compansator) , kamera ve bilgisayar olmak zere drt ana ksmdan olumaktadr. ncelenecek numune polimer esasl polarize a duyarl bir reine ile kaplanmaktadr. Bu kaplama ierisinde alminyum paracklar olan bir yaptrc ile numune zerine tutturulmaktadr. Hazr hale getirilen numune incelenmek zere polarize k kaynandan kan k altna konulur(ekil 1)....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

MAK401-lab4 - 3-7 Kasm 2008TOBB ET MAKNE MHENDSLMAK 401...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online