{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MAK401-lab5 - 10-14 Kasm 2008 TOBB ET MAKNE MHENDSL MAK 401...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
10-14 Kasım 2008 TOBB ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAK 401 MAKİNA LABORATUVARI DENEY 5: ULTRASONİK ÇATLAK DEDEKTÖRÜ 1. AMAÇ Ultrasonik çatlak/pürüz dedektörü kullanımı, kalibrasyonu ve çatlak/pürüz ölçümleri. 2. TEORİ Hasarsız muayene (non-destructive inspection) yöntemleri: manyetik parçacık (ferromanyetik alaşımlar: dökme demir, çelik v.s. için), termal, radyografi, sıvı geçiciler, Eddy akımı testi, ve sesötesi yöntemler olmak üzere çeşitli gruplara ayrılabilir. Muayene yöntemi malzemeye bağlı olarak seçilmelidir. Tasarım ve üretim mühendisi için maliyet-etkili (ekonomik) ve güvenilir ürünler elde etmedeki en önemli unsurlardan biri hasarsız muayene yapabilmektir. Amaç, malzemenin özelliklerini veya hasarların, pürüzlerin tespitini malzemenin kullanılabilirliğini zedelemeden yapabilmektir. Hasarsız muayene yöntemleri çoğunlukla izotropik metaller için geliştirilmiştir. Cihaz kalibrasyonu yüksek standartlarda yapılmazsa, ölçüm sonuçları hatalı çıkar. Cihazın sahip olması gereken temel özellikler:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

MAK401-lab5 - 10-14 Kasm 2008 TOBB ET MAKNE MHENDSL MAK 401...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online