BarH1_genomic_seq

BarH1_genomic_seq - Bar-H1 >chrX:17288534-17291634

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bar-H1 >chrX:17288534-17291634 agttgtgttgctattgttgctgttgtagctggcatgctgactgatctggagcagcgataaattgccgt gcggcatggggttaagcagctggtgggggttaaaggggttacgggggttacggggcaggagaacacct ttgttggccacgttgttgacaaatcatttggcaagaacgttggccatcgacggcacacgcgaccaaca aaaacaagagccaaataaaacagggcaaacaaacttaaaacaagtcaacacgttgggtaacgaaggct taaataccctttgactttggtaaatcgtttgatagataaaaacatttatgattaaagcatttaaaaat tgttccatagtaaatgagaatattttaagtaaaatatttgttacagctctttctaaaaaaactgtaat ttgtgaaaatgaaactgttcttcaatttattgatttaggaaatatatattatatattgcgcaaatatt atgatttaggatattattaaagtagacaaccttgcagcaagagggtattggctaatataaagataaaa gccctggcaagtcagtcgatcttgaggcagaggacagggccagtggttcatcggtccagcgagaacct ttgtcacctccggacggacccatttacccccacgttgcaagatcgctggatgtggatgtggatctgga tctggatgtcgagggttcggcgagggcagcacattaaaagtaaattaacttatcagcgacaacgatca gttattttattacgtttgtccacgcagtaacacgaacattataatatcaaagatgccgattaagattc cacaggccccgcaggctcaccaccactctgcggaaacagatcagaaatggaaatggacgtacttttgg atcagcttggacaggagttgggtatcgctggtgctgcatgtgggttggtgtggctcaaattggaggca catatgaggaagatatataacaaatgaaatcttatgaatttgtatatgggcacattttcaaaatgaaa
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/25/2009 for the course BI 379 taught by Professor Kavaler during the Spring '09 term at Colby.

Ask a homework question - tutors are online