AkıÅ� Son Rapor - AMAÇ Deneyin iki amacı vardır...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: AMAÇ: Deneyin iki amacı vardır. İlki doğal bir girdapta yarıçapların değişmesi halinde hız değişimini gözlemlemeyip yorumlamak, ikincisi ise zorlanmış girdap yüzeyinin profilinin tayini ve grafikle ifadesi ile yorumlanmasıdır. TEORİ: Doğal girdap: Bir kapta, kap tabanının merkezindeki deliğe doğru su akışı varsa doğal girdap oluşur. Doğal bir girdapta akış çizgileri (streamlines) konsantrik dairelerdir ve süreklilik hızın sadece dönme ekseninden olan uzaklıkla ters orantılı olarak değişmesini gerektirir: (1) Daimi ve sürtünmesiz akış kabulüyle akış çizgisi için Bernoulli denklemini şöyle yazabiliriz: (2) Akış çizgileri girdabın yüzeyinde ise peizometrik basınç sabit olmalıdır (atmosferik basınç). Yukarıdaki hız denklemini yerine koyarsak: (3) Bu denklem dönme eksenlerine asimptotik olan hiperbolik bir eğridir ve z = c boyunca yataydır. Pitot tüpleri için hız şöyle verilir: Zorlanmış Girdap: Zorlanmış girdapta merkezi eksen etrafında bütün parçacıkların açısal hızlarının aynı olduğu kabul edilebilir. Sabit hızda rotasyon, w, için; (5) Burada r girdabın yarıçapı, q akış hızıdır. Bir girdapta merkezcil çekim kuvvetinin denklemi şöyledir: (6) Denklem 5’deki q merkezcil çekim kuvveti denklemindeki yerine konursa düzenlenirse: (7) Girdap açık bir kapta oluşturulduğunda serbest yüzeydeki basınç sabittir (atmosferik basınç) ve denklem 7 şöyle olur: (8) Sınır şartları kullanılarak ( z = z0 @ r = 0 ): (9) Burada z0 girdap merkezinin en aşağıdaki noktasıdır. ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/29/2009 for the course MAK mak301 taught by Professor Selinkaradağ during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 2

AkıÅ� Son Rapor - AMAÇ Deneyin iki amacı vardır...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online