TOBB ETÜ - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm MAK 301 Akkanlar Mekanii Laboratuvar Deney Raporu Deney Ad: Girdap Deneyi Deney Tarihi: 24 Kasm 2008 Hazrlayan: DUYGU ZAKTRK 04150428 1. GR Girdap deneyinin amac; ncelikle doal bir girdapta (vortex) yaraplarn deimesi durumunda hz deiimini gzlemlemek ve yorumlamak, sonrasnda ise zorlanm girdap yzeyinin profilini bulunarak grafikleri yorumlamaktr. 2. KURAM Girdap, bir akkann dnme veya trblansl hareketidir. Bir akkann bir merkez etrafnda hzlca dnme hareketine girdap denir. Akkann hz ve dnme oran merkezde en hzlyken merkezden uzaklatka bu durum deiir ve yavalamaya doru gider. Bernoulli Kanununa uygun olarak, hzla ters orantl olarak merkezdeki akkan basnc dktr ve merkezden uzaklatka artar. Girdap eitleri 2 grupta incelenir; A. Doal Girdap: Bir kapta, tabann merkezindeki delie doru su ak varsa doal girdap oluur. Doal bir girdapta ak izgileri (streamlines) konsantrik dairelerdir ve sreklilik hzn sadece dnme ekseninden olan uzaklkla ters orantl olarak deimesini gerektirir: k q r = (1) Daimi ve srtnmesiz ak kabulyle ak izgisi iin Bernoulli denklemini yle yazabiliriz: 2 2 p q z sabit g g + + = (2) Ak izgileri girdabn yzeyinde ise peizometrik basn sabit olmaldr (atmosferik basn). Yukardaki hz denklemini yerine koyarsak: 2 2 2 k z c r g =- (3) Bu denklem dnme eksenlerine asimptotik olan hiperbolik bir eridir ve z = c boyunca yataydr....
View Full Document

Page1 / 6

TOBB ETÜ - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online