Akışkanlar Deney 2 Reynolds

Akışkanlar Deney 2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. AMAÇ: Reynolds deneyinin amacı, boru içinde laminar, türbülansa geçiş ve türbülanslı akış rejimlerinin gözlenmesi ve bu aralıkların Re sayısına bağlılıklarının kanıtlanması olarak özetlenebilir. 2. TEORİ: Bir akış, iç kuvvetlerinden, yani viskoz kuvvetleri ve akışkanın ataletinden akış hızına bağlı olarak ağırlıklı olana göre farklı karakteristikler gösterir. Hızın düşük olduğu akışlarda, viskoz kuvvetler akışkanın ataletine üstün gelir ve laminar akış meydana gelir. Laminar akışta, eksen üzerinde eş merkezli katmanlar oluşur ve bu katmanlar birbirleri üzerinden maksimum hızla geçerler. Boru çeperlerinde ise akışkan hızı sıfırdır ve böylece parabolik bir hız dağılımı meydana gelir. Şekil 1: Laminar Akışın Hız Profili Akış hızı yeterince artırıldığında ise, akışkanın ataleti viskoz kuvvetlerden daha baskın duruma geçer ve buna bağlı olarak türbülanslı akış meydana gelir. Türbülanslı akışta akışkan...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Akışkanlar Deney 2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online