Akışkanlar Deney 2 Reynolds DOC

Akışkanlar Deney 2...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli i Bölümü ğ MAK 301 Ak kanlar Mekani i Laboratuvar ış ğ ı Deney Raporu Deney Ad : Reynolds Deneyi ı Deney Tarihi: 28 Ekim Sal ı Haz rlayan: Emre Esenkaya - 04150122 ı 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. AMAÇ: Reynolds deneyinin amacı, boru içinde laminar, türbülansa geçiş ve türbülanslı akış rejimlerinin gözlenmesi ve bu aralıkların Re sayısına bağlılıklarının kanıtlanması olarak özetlenebilir. 2. TEORİ: Bir akış, iç kuvvetlerinden, yani viskoz kuvvetleri ve akışkanın ataletinden akış hızına bağlı olarak ağırlıklı olana göre farklı karakteristikler gösterir. Hızın düşük olduğu akışlarda, viskoz kuvvetler akışkanın ataletine üstün gelir ve laminar akış meydana gelir. Laminar akışta, eksen üzerinde eş merkezli katmanlar oluşur ve bu katmanlar birbirleri üzerinden maksimum hızla geçerler. Boru çeperlerinde ise akışkan hızı sıfırdır ve böylece parabolik bir hız dağılımı meydana gelir. Şekil 1: Laminar Akışın Hız Profili Akış hızı yeterince artırıldığında ise, akışkanın ataleti viskoz kuvvetlerden daha baskın duruma geçer ve buna bağlı olarak türbülanslı akış meydana gelir. Türbülanslı akışta akışkan 2
Background image of page 2
parçacıkları kaotik biçimde hareket ederler ve bu nedenle belirli bir akış düzeni ve hız dağılımı gözlenemez. Akış hızına bağlı olarak, laminar akıştan türbülanslı akışa geçiş sürecinde bir ara bölge bulunur, bu bölgede akışkan zaman zaman yahut akışın belirli bölgelerinde laminar karakteristik gösterebilirken, zaman zaman yahut akışın başka bölgelerinde de kaotik karakteristik gösterebilir. Geçiş bölgesi, laminar akışın bozulduğu akış hızında başlar, akışın bütünüyle kaotik olduğu türbülanslı akışın başladığı akış hızına kadar devam eder. Re
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 8

Akışkanlar Deney 2...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online