girdap deneyi - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK 301 Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı Deney Raporu Deney Adı : Girdap Deneyi Deney Tarihi : 25.11.2008 9:30 Hazırlayan: Yasir Demiryürek 05150524
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Giriş: Spiral bir hareketin kapalı akım çizgileri boyunca ilerlemesi girdap akışıdır. Akışkan hareketinin girdap denen bir çember etrafında hızlıca dönmesidir.[1] Bu deneyde doğal bir girdapta (vortex) yarıçapların değişmesi durumunda hız değişimi gözlemlenecek ve yorumlanacaktır, bir diğer amaç ise zorlanmış girdap yüzeyinin profilinin bulunması ve grafikle yorumlanmasıdır.[2] Kuram: Akışkanlar dinamiğinde iki sınırlı girdap durumu için bir ayrım yapılır. Bunlardan birisi doğal girdap, diğeri ise zorlanmış girdaptır.[1] Doğal girdap bir kabın tabanının merkezindeki deliğe doğru akışkan akışının olması ile oluşur. Doğal bir girdapta akış çizgileri (streamlines) konsantrik dairelerdir.[2] Teğetsel hız orijine olan mesafeye göre ters orantılı olarak değişmektedir. Dönme eksenin geçtiği noktada (orijinde) bir tekillik oluşur ve hız sonsuz olur.[3] k q r = Burada r girdabın yarıçapı, q akış hızı, k ise bir sabittir. Bir diğer deyişle, girdap merkezine daha yakın olan akışkan daha hızlı döner. Dairesel yol boyunca olan hız ya sabit kalır ya da merkezden uzaklaştıkça azalır. Aynı zamanda içerde bulunan akım çizgilerinin çemberi tamamlaması için daha kısa mesafeleri vardır.[1] Daimi ve sürtünmesiz akış kabulüyle akış çizgisi için Bernoulli denklemi uygulanabilir. Bernoulli denklemi uygulanması ile denklem aşağıdaki halini alır. [2] 2 2 p q z sabit g g ρ + + = Akış çizgileri girdabın yüzeyinde ise peizometrik basınç sabit olmalıdır (atmosferik basınç). Yukarıdaki hız denklemini yerine koyarsak: 2 2 2 k z c r g = - Bu denklem dönme eksenlerine asimptotik olan hiperbolik bir eğridir ve z = c boyunca yataydır. [2]
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

girdap deneyi - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online