{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

GRDP - TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli i Bölümü ğ MAK 301 Ak kanlar Mekani i Laboratuvar ış ğ ı Deney Raporu Deney Ad ı : Girdap Deneyi Deney Tarihi : 25.11.2008 Ad – Soyad : Emre Esenkaya ı ı 1 Numaras : 04150122 ı leti im: [email protected] İ ş GİRİŞ: Deneyin iki amacı vardır. İlki doğal bir girdapta yarıçapların değişmesi halinde hız değişimini gözlemlemeyip yorumlamak, ikincisi ise zorlanmış girdap yüzeyinin profilinin tayini ve grafikle ifadesi ile yorumlanmasıdır. Spiral bir hareketin kapalı akım çizgileri boyunca ilerlemesi girdap akışıdır. Akışkan hareketinin girdap denen bir çember etrafında hızlıca dönmesidir. Bu deneyde doğal bir girdapta (vortex) yarıçapların değişmesi durumunda hız değişimi gözlemlenecek ve yorumlanacaktır, bir diğer amaç ise zorlanmış girdap yüzeyinin profilinin bulunması ve grafikle yorumlanmasıdır. 2 Resim – 1: Girdap TEORİ: Akışkanlar dinamiğinde iki sınırlı girdap durumu için bir ayrım yapılır. Bunlardan birisi doğal girdap, diğeri ise zorlanmış girdaptır. Doğal girdap: Bir kapta, kap tabanının merkezindeki deliğe doğru su akışı varsa doğal girdap oluşur. Doğal bir girdapta akış çizgileri (streamlines) konsantrik dairelerdir ve süreklilik hızın sadece dönme ekseninden olan uzaklıkla ters orantılı olarak değişmesini gerektirir: (1) Daimi ve sürtünmesiz akış kabulüyle akış çizgisi için Bernoulli denklemini şöyle yazabiliriz: (2) Akış çizgileri girdabın yüzeyinde ise peizometrik basınç sabit olmalıdır (atmosferik basınç)....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

GRDP - TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online