GRDP - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine Mhendisli i Blm...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine Mhendisli i Blm MAK 301 Ak kanlar Mekani i Laboratuvar Deney Raporu Deney Ad : Girdap Deneyi Deney Tarihi : 25.11.2008 Ad Soyad : Emre Esenkaya 1 Numaras : 04150122 leti im: st04150122@etu.edu.tr GR: Deneyin iki amac vardr. lki doal bir girdapta yaraplarn deimesi halinde hz deiimini gzlemlemeyip yorumlamak, ikincisi ise zorlanm girdap yzeyinin profilinin tayini ve grafikle ifadesi ile yorumlanmasdr. Spiral bir hareketin kapal akm izgileri boyunca ilerlemesi girdap akdr. Akkan hareketinin girdap denen bir ember etrafnda hzlca dnmesidir. Bu deneyde doal bir girdapta (vortex) yaraplarn deimesi durumunda hz deiimi gzlemlenecek ve yorumlanacaktr, bir dier ama ise zorlanm girdap yzeyinin profilinin bulunmas ve grafikle yorumlanmasdr. 2 Resim 1: Girdap TEOR: Akkanlar dinamiinde iki snrl girdap durumu iin bir ayrm yaplr. Bunlardan birisi doal girdap, dieri ise zorlanm girdaptr. Doal girdap: Bir kapta, kap tabannn merkezindeki delie doru su ak varsa doal girdap oluur. Doal bir girdapta ak izgileri (streamlines) konsantrik dairelerdir ve sreklilik hzn sadece dnme ekseninden olan uzaklkla ters orantl olarak deimesini gerektirir: (1) Daimi ve srtnmesiz ak kabulyle ak izgisi iin Bernoulli denklemini yle yazabiliriz: (2) Ak izgileri girdabn yzeyinde ise peizometrik basn sabit olmaldr (atmosferik basn)....
View Full Document

Page1 / 8

GRDP - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine Mhendisli i Blm...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online