hafta3-orifice-rapor - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm MAK 301 Akkanlar Mekanii Laboratuvar Deney Raporu Deney Ad: Orifis Deneyi Deney Tarihi: 4 Kasm 2008 Sal Hazrlayan: Emre Esenkaya 1 GR Jet yrngesi kullanlarak hz katsaysn ve eitli enerji kayb katsaylarn hesaplamak deneyin genel amacdr. TEOR Orifis, bir akn veya borudaki akn debisini lmek iin kullanlr. Venturi ile benzer prensipte alan Orifisin Venturiye avantaj daha ucuz olmas iken enerji kaybn karlatrldnda Orifis daha fazla enerji kaybna neden olmaktadr. Bu enerji kayplar iin gelitirilmi eitli nemli katsaylar vardr : v C (hz katsays) ve d C (boaltma katsays). ekil 1: Orifis Bunun yannda baz dier ak lerler de mevcuttur. rnein; trbin tipi ak ler, pozitif yer deitirmeli ak ler, momentum tipi ak lerler, asal momentum tipi ak lerler veya rotometreler bunlara bunlara birka rnektir. i) Jet Yrngesi Kullanlarak Hz Katsaysn Belirleme: Daimi akta 2 i v gh = ifadesi jet k blgesinde oluan ideal Orifis k hz olup karm Bernoulli denklemlerine dayanmaktadr. 2 gh V gV h gh gV P P gh gV P P g atm g atm 2 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 = = + + + = + + + Burada h, Orifisin takl olduu haznedeki akkan ykseklii iken Orifis kndaki hz bu ifade ile hz bulunur ancak buradaki hz gerek hz deildir....
View Full Document

Page1 / 11

hafta3-orifice-rapor - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online