hasret gırdap - MAK 301 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MAK 301 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI DENEY 6: GİRDAP DENEYİ 1)AMAÇ: Deneyin amaçlarından biri doğal bir girdapta (vortex) yarıçapların değişmesi durumunda hız değişimini gözlemlemek ve yorumlamak, diğeri ise zorlanmış girdap yüzeyinin profilinin bulunması ve grafikle yorumlanmasıdır.(1) 2)GİRİŞ: Girdap , bir akışkanın dönme veya türbülanslı hareketidir. Bir akışkanın bir merkez etrafında hızlıca dönme hareketine girdap denir. Akışkanın hızı ve dönme oranı merkezde en hızlıyken merkezden uzaklaştıkça bu durum değişir ve yavaşlamaya doğru gider. Bernoulli Kanununa uygun olarak, hızla ters orantılı olarak merkezdeki akışkan basıncı düşüktür ve merkezden uzaklaştıkça artar. (2) 3)TEORİ: A. Doğal girdap: Bir kapta, taban merkezindeki deliğe doğru sıvı akışı varsa doğal girdap oluşur. Doğal bir girdap için akış çizgileri konsantrik dairelerdir. Ayrıca süreklilik hızı sadece dönme ekseninden olan uzaklıkla ters orantılı olarak değişmesini gerektirir. Bu şu şekilde ifade edilebilir: k q r = (1) Sürtünmesiz ve sürekli akışta akış çizgisi için Bernoulli denklemini: 2 2 p q z sabit g g ρ + + = (2) Akış çizgileri girdabın yüzeyinde ise peizometrik basınç yani atmosferik basınç sabit olmalıdır. Yukarıdaki hız denklemi yerine koyulursa: 2 2 2 k z c r g =- (3) Bu denklem dönme eksenlerine asimptotik olan hiperbolik bir eğridir ve z = c boyunca yataydır. Pitot tüpleri için hız denklemi şu şekilde verilir: 2 q gh = (4) B. Zorlanmış Girdap: Zorlanmış girdaptaki kabul merkezi eksen etrafında bütün parçacıkların açısal hızlarının aynı olduğudur. Sabit hızda rotasyon, w, için, q w r = ⋅ (5) Bu denklemde r değeri girdabın yarıçapı, q değeri akış hızıdır.Bu denklemde r değeri girdabın yarıçapı, q değeri akış hızıdır....
View Full Document

This note was uploaded on 11/29/2009 for the course MAK mak301 taught by Professor Selinkaradağ during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 8

hasret gırdap - MAK 301 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online