Kopyası lab6_ece - TOBB ET Mhendislik...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm MAK 301 Akkanlar Mekanii Laboratuvar Deney Raporu Deney Ad: Girdap Deneyi Deney Tarihi: 24 Kasm 2008 Hazrlayan: lk Ece Ayl 6150202 1 DENEY 6 GRDAP DENEY 1. AMA Girdap deneyinin amalar, doal bir girdapta (vortex) yaraplarn deimesi durumunda hz deiiminin gzlemlenmesi ve yorumlanmas; ve zorlanm girdap yzeyinin profilinin bulunmas ve grafikle yorumlanmasdr. 2. TEOR A. Doal girdap Bir kapta, tabann merkezindeki delie doru su ak varsa doal girdap oluur. Doal bir girdapta ak izgileri (streamlines) konsantrik dairelerdir ve sreklilik hzn sadece dnme ekseninden olan uzaklkla ters orantl olarak deimesini gerektirir: k q r = (1) Daimi ve srtnmesiz ak kabulyle ak izgisi iin Bernoulli denklemini yle yazabiliriz: 2 2 p q z sabit g g + + = (2) Ak izgileri girdabn yzeyinde ise peizometrik basn sabit olmaldr (atmosferik basn). Yukardaki hz denklemini yerine koyarsak: 2 2 2 k z c r g =- (3) Bu denklem dnme eksenlerine asimptotik olan hiperbolik bir eridir ve z = c boyunca yataydr. Pitot tpleri iin hz yle verilir: 2 q gh = (4) B. Zorlanm Girdap Zorlanm girdapta merkezi eksen etrafnda btn paracklarn asal hzlarnn ayn olduu kabul edilebilir. Sabit hzda rotasyon, w, iin, q w r = (5) Burada r girdabn yarap, q ak hzdr. Bir girdapta merkezcil ekim kuvvetinin denklemi yledir: 2 p q r z g r g + = (6) Denklem 5deki q merkezcil ekim kuvveti denklemindeki yerine konursa dzenlenirse: 2 2 2 p w r z sabit g g + = + (7) Girdap ak bir kapta oluturulduunda serbest yzeydeki basn sabittir (atmosferik basn) ve denklem 7 yle olur: 2 2 2 2 w r z sabit g = + (8) Snr artlar kullanlarak ( z = z...
View Full Document

This note was uploaded on 11/29/2009 for the course MAK mak301 taught by Professor Selinkaradağ during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 9

Kopyası lab6_ece - TOBB ET Mhendislik...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online