{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kopyası lab6_ece - TOBB ET Mhendislik...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK 301 Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı Deney Raporu Deney Adı: Girdap Deneyi Deney Tarihi: 24 Kasım 2008 Hazırlayan: Ülkü Ece Aylı 6150202 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DENEY 6 GİRDAP DENEYİ 1. AMAÇ Girdap deneyinin amaçları, doğal bir girdapta (vortex) yarıçapların değişmesi durumunda hız değişiminin gözlemlenmesi ve yorumlanması; ve zorlanmış girdap yüzeyinin profilinin bulunması ve grafikle yorumlanmasıdır. 2. TEORİ A. Doğal girdap Bir kapta, tabanın merkezindeki deliğe doğru su akışı varsa doğal girdap oluşur. Doğal bir girdapta akış çizgileri (streamlines) konsantrik dairelerdir ve süreklilik hızın sadece dönme ekseninden olan uzaklıkla ters orantılı olarak değişmesini gerektirir: k q r = (1) Daimi ve sürtünmesiz akış kabulüyle akış çizgisi için Bernoulli denklemini şöyle yazabiliriz: 2 2 p q z sabit g g ρ + + = (2) Akış çizgileri girdabın yüzeyinde ise peizometrik basınç sabit olmalıdır (atmosferik basınç). Yukarıdaki hız denklemini yerine koyarsak: 2 2 2 k z c r g = - (3) Bu denklem dönme eksenlerine asimptotik olan hiperbolik bir eğridir ve z = c boyunca yataydır. Pitot tüpleri için hız şöyle verilir: 2 q gh = (4) B. Zorlanmış Girdap Zorlanmış girdapta merkezi eksen etrafında bütün parçacıkların açısal hızlarının aynı olduğu kabul edilebilir. Sabit hızda rotasyon, w, için, q w r = (5) Burada r girdabın yarıçapı, q akış hızıdır. Bir girdapta merkezcil çekim kuvvetinin denklemi şöyledir: 2 p q r z g r g δ δ δ ρ + = (6) Denklem 5’deki q merkezcil çekim kuvveti denklemindeki yerine konursa düzenlenirse: 2 2 2 p w r z sabit g g ρ + = + (7) Girdap açık bir kapta oluşturulduğunda serbest yüzeydeki basınç sabittir (atmosferik basınç) ve denklem 7 şöyle olur: 2
Background image of page 2
2 2 2 w r z sabit g = + (8)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Kopyası lab6_ece - TOBB ET Mhendislik...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online