MAK301-bernoulli - TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK 301 Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı Deney Raporu Deney Adı: BERNOULLI DENKLEMİ Deney Tarihi: 19 EKİM PAZARTESİ Hazırlayan: BORA GERÇEKER 1. GİRİŞ: 1 Venturi tüpü üzerinde farklı noktalarda yükseklik cinsinden basınç değerlerini ölçerek hız değerlerini tayin etmek ve bu verileri kullanarak Bernoulli denklemini doğrulamak deneyin amacnı oluşturmaktadır. Şekil 1.Venturi Akış Tüpü ve Deney Düzeneği 2. TEORİ: Bir akım çizgisi (stream line) boyunca daimi, sürtünmesiz ve sıkıştırılamaz akış için hız, basınç ve elevasyon (düşü) arasındaki ilişkiyi veren Bernoulli denklemi aşağıdaki gibidir: sabit gz V p gz V p = + + = + + 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 ρ ρ O halde yatay bir sistemde, yüksekliğin değişmediği göz önünde bulundurulursa, denklem: sabit V p V p = + = + 2 2 2 2 2 2 1 1 ρ ρ haline dönüşür. Denklem düzenlenerek: 2 top din st din st top P P P P P P V P P sabit V P V P = + → ↓ ↓ = + → = = + = + 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 ρ ρ ρ Halinde yazılabilir. Son halde P st statik basıncı, P din dinamik basıncı ifade etmektedir. Bu eşitlik bir akış ortamında statik ve dinamik basınçların toplamının akış boyunca sabit olduğunu göstermektedir. İlk denklemi ele alır ve statik basınçlar statik basma yüksekliklerine çevrilir ise, denklem: halini alır. Denklemlerde: p 1 : A 1 kesit alanındaki basınç değeri (Pa) p 2 : A 2 kesit alanındaki basınç değeri (Pa) h 1 : A 1 kesit alanındaki basınç (basma yüksekliği) (m) h 2 : A 2 kesit alanındaki basınç (basma yüksekliği)...
View Full Document

This note was uploaded on 11/29/2009 for the course MAK mak301 taught by Professor Selinkaradağ during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 10

MAK301-bernoulli - TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online