MAK301-bernoulli - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm MAK 301 Akkanlar Mekanii Laboratuvar Deney Raporu Deney Ad: BERNOULLI DENKLEM Deney Tarihi: 19 EKM PAZARTES Hazrlayan: BORA GEREKER 1. GR: 1 Venturi tp zerinde farkl noktalarda ykseklik cinsinden basn deerlerini lerek hz deerlerini tayin etmek ve bu verileri kullanarak Bernoulli denklemini dorulamak deneyin amacn oluturmaktadr. ekil 1.Venturi Ak Tp ve Deney Dzenei 2. TEOR: Bir akm izgisi (stream line) boyunca daimi, srtnmesiz ve sktrlamaz ak iin hz, basn ve elevasyon (d) arasndaki ilikiyi veren Bernoulli denklemi aadaki gibidir: sabit gz V p gz V p = + + = + + 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 O halde yatay bir sistemde, yksekliin deimedii gz nnde bulundurulursa, denklem: sabit V p V p = + = + 2 2 2 2 2 2 1 1 haline dnr. Denklem dzenlenerek: 2 top din st din st top P P P P P P V P P sabit V P V P = + = + = = + = + 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 Halinde yazlabilir. Son halde P st statik basnc, P din dinamik basnc ifade etmektedir. Bu eitlik bir ak ortamnda statik ve dinamik basnlarn toplamnn ak boyunca sabit olduunu gstermektedir. lk denklemi ele alr ve statik basnlar statik basma yksekliklerine evrilir ise, denklem: halini alr. Denklemlerde: p 1 : A 1 kesit alanndaki basn deeri (Pa) p 2 : A 2 kesit alanndaki basn deeri (Pa) h 1 : A 1 kesit alanndaki basn (basma ykseklii) (m) h 2 : A 2 kesit alanndaki basn (basma ykseklii)...
View Full Document

Page1 / 10

MAK301-bernoulli - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online