MAK301-Bernoulli2 - 1. Sv seviye gstergesi (litre...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. Sv seviye gstergesi (litre cinsinden). 2. Ak kontrol vanas (giri vanas). 3. Bernoulli deney dzeneinin yerletirilecei yer. 4. Hacimsel debi lm tank. 5. Boaltma vanas. rolik tezgahtaki) hortum balants. enturi tp. boyunca statik basnc lmek iin, 1 tane, toplam basnc lmek iin boru tipi manometre. tras. me mili (yatay hareket edebilir). 20-24 Ekim 2008 TOBB ET MAKNE MHENDSL MAK 301 AKIKANLAR MEKAN LABORATUVARI DENEY 1: BERNOULL DENEY 1. AMA Yaplacak olan deneyin amac, venturi tp iin ak hznn toplam basn kullanlarak llmesi, Bernoulli denkleminin dorulanmasdr. 2. TEOR Bir akm izgisi boyunca daimi, srtnmesiz ve sktrlamaz ak iin Bernoulli denklemi aadaki gibidir: (1) Bernoulli denklemi srtnmesiz aklarda, hz, basn ve ykseklik arasndaki ilikiyi verir. Yatay bir sistemde Bernoulli denklemi: (2) halini alr. Burada statik basn (), dinamik basn () ifadelerini verir. , ve srasyla akkann basnc (), younluu () ve hzdr (). Bir ak ortamnda statik ve dinamik basnlarn toplam ak boyunca sabittir: (3) Yukardaki 2 nolu denklem dzenlenecek olursa: (4) Bernoulli deney dzenei ile statik basn, manometre kullanlarak direkt olarak yan deliklerden llebilir. Manometre ile basn ile bantl olan statik basn ykseklii llr: (5) Buradan da ykseklik cinsinden Bernoulli denklemi: (6) bantsyla son halini alr. Burada dinamik basn ykseklii: 1/5 20-24 Ekim 2008...
View Full Document

This note was uploaded on 11/29/2009 for the course MAK mak301 taught by Professor Selinkaradağ during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 5

MAK301-Bernoulli2 - 1. Sv seviye gstergesi (litre...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online