{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MAK301-Bernoulli2 - 20-24 Ekim 2008 olik tezgahtaki hortum...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Sıvı seviye göstergesi (litre cinsinden). 2. Akış kontrol vanası (giriş vanası). 3. Bernoulli deney düzeneğinin yerleştirileceği yer. 4. Hacimsel debi ölçüm tankı. 5. Boşaltma vanası. rolik tezgahtaki) hortum bağlantısı. enturi tüp. boyunca statik basıncı ölçmek için, 1 tane, toplam basıncı ölçmek için boru tipi manometre. trası. çme mili (yatay hareket edebilir). 20-24 Ekim 2008 TOBB ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAK 301 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI DENEY 1: BERNOULLİ DENEYİ 1. AMAÇ Yapılacak olan deneyin amacı, venturi tüp için akış hızının toplam basınç kullanılarak ölçülmesi, Bernoulli denkleminin doğrulanmasıdır. 2. TEORİ Bir akım çizgisi boyunca daimi, sürtünmesiz ve sıkıştırılamaz akış için Bernoulli denklemi aşağıdaki gibidir: (1) Bernoulli denklemi sürtünmesiz akışlarda, hız, basınç ve yükseklik arasındaki ilişkiyi verir. Yatay bir sistemde Bernoulli denklemi: (2) halini alır. Burada statik basınç (), dinamik basınç () ifadelerini verir. , ve sırasıyla akışkanın basıncı (), yoğunluğu () ve hızıdır (). Bir akış ortamında statik ve dinamik basınçların toplamı akış boyunca sabittir: (3) Yukarıdaki 2 no’lu denklem düzenlenecek olursa: (4) Bernoulli deney düzeneği ile statik basınç, manometre kullanılarak direkt olarak yan deliklerden ölçülebilir. Manometre ile basınç ile bağıntılı olan statik basınç yüksekliği ölçülür: (5) Buradan da yükseklik cinsinden Bernoulli denklemi: (6) bağıntısıyla son halini alır. Burada dinamik basınç yüksekliği: 1/5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
20-24 Ekim 2008
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

MAK301-Bernoulli2 - 20-24 Ekim 2008 olik tezgahtaki hortum...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online