MAK301-Borular - 10-14 Kasm 2008 TOBB ET MAKNE MHENDSL MAK...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TOBB ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAK 301 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI DENEY 4: BORULARDA ENERJİ KAYIPLARI 1. AMAÇ Bu deneyin amacı bir borudan su geçerken sürtünmeden dolayı olan basınç yükü kaybını saptamak ve sürtünme katsayısını bulmaktır. Bu her iki nicelik de laminar ve türbülanslı akış için belirlenecektir. 2. TEORİ Doğrusal bir borudan akan tam gelişmiş akış için temel momentum analizi yaptığımızda iki nokta arasındaki basınç farkının ( 29 1 2 p -p viskoz etkilerden dolayı olduğu görülür. Basınç yükü kaybı Δh basınç farkı ile doğru orantılıdır: ( 29 1 2 p -p Δh= g ρ (1) Sürtünme katsayısı ise aşağıdaki gibi basınç kaybı ile bağıntılıdır: 2 f Lv Δh= 2gd (2) Burada d borunun çapıdır. Deneyde Δh doğrudan doğruya L kadar birbirinden uzakta olan iki basınç noktası ile bağlantılı bir manometre ile ölçülür. v ortalama hızdır ve hacimsel debi cinsinden ifade edilebilir: t 2 4Q v= πd (3) Laminar akış için teorik ifade aşağıdaki gibidir: 64 f= Re (4) Burada Re (Reynolds) sayısı: vd Re= ν (5) ve ν kinematic viskozitedir. Pürüzsüz bir borudaki türbülanslı akış için, deneysel verilere uydurulmuş en çok kullanılan eğri denklemi de aşağıdadır. -0.25 f=0.316 Re (6) 3. YÖNTEM Deney düzeneğinin hazırlanması: Test düzeneğini hidrolik tezgahın üzerine yerleştirin. Manometrelerin dik konumda olması için düzeneğin tabanını yatayda olacak şekilde ayarlayın. 1/5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

MAK301-Borular - 10-14 Kasm 2008 TOBB ET MAKNE MHENDSL MAK...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online