MAK301-Girdap2 - 24-28 Kasım 2008TOBB ETÜ MAKİNE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 24-28 Kasım 2008TOBB ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK 301 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARIDENEY 6: GİRDAP DENEYİ1.AMAÇ Deneyin amaçlarından biri doğal bir girdapta (vortex) yarıçapların değişmesi durumunda hız değişimini gözlemlemek ve yorumlamak, diğeri ise zorlanmış girdap yüzeyinin profilinin bulunması ve grafikle yorumlanmasıdır.2.TEORİA. Doğal girdap:Bir kapta, tabanın merkezindeki deliğe doğru su akışı varsa doğal girdap oluşur. Doğal bir girdapta akış çizgileri (streamlines) konsantrik dairelerdir ve süreklilik hızın sadece dönme ekseninden olan uzaklıkla ters orantılı olarak değişmesini gerektirir:kqr=(1)Daimi ve sürtünmesiz akış kabulüyle akış çizgisi için Bernoulli denklemini şöyle yazabiliriz:22pqzsabitggρ++=(2)Akış çizgileri girdabın yüzeyinde ise peizometrik basınç sabit olmalıdır (atmosferik basınç). Yukarıdaki hız denklemini yerine koyarsak:222kzcrg=-(3)Bu denklem dönme eksenlerine asimptotik olan hiperbolik bir eğridir ve z = c boyunca yataydır.Pitot tüpleri için hız şöyle verilir:2qgh=(4)B. Zorlanmış Girdap:Zorlanmış girdapta merkezi eksen etrafında bütün parçacıkların açısal hızlarının aynı olduğu kabul edilebilir. Sabit hızda rotasyon, w, için,qw r=⋅(5)...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

MAK301-Girdap2 - 24-28 Kasım 2008TOBB ETÜ MAKİNE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online