MAK301-Girdap2 - 24-28 Kasm 2008TOBB ET MAKNE MHENDSLMAK...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 24-28 Kasm 2008TOBB ET MAKNE MHENDSLMAK 301 AKIKANLAR MEKAN LABORATUVARIDENEY 6: GRDAP DENEY1.AMA Deneyin amalarndan biri doal bir girdapta (vortex) yaraplarn deimesi durumunda hz deiimini gzlemlemek ve yorumlamak, dieri ise zorlanm girdap yzeyinin profilinin bulunmas ve grafikle yorumlanmasdr.2.TEORA. Doal girdap:Bir kapta, tabann merkezindeki delie doru su ak varsa doal girdap oluur. Doal bir girdapta ak izgileri (streamlines) konsantrik dairelerdir ve sreklilik hzn sadece dnme ekseninden olan uzaklkla ters orantl olarak deimesini gerektirir:kqr=(1)Daimi ve srtnmesiz ak kabulyle ak izgisi iin Bernoulli denklemini yle yazabiliriz:22pqzsabitgg++=(2)Ak izgileri girdabn yzeyinde ise peizometrik basn sabit olmaldr (atmosferik basn). Yukardaki hz denklemini yerine koyarsak:222kzcrg=-(3)Bu denklem dnme eksenlerine asimptotik olan hiperbolik bir eridir ve z = c boyunca yataydr.Pitot tpleri iin hz yle verilir:2qgh=(4)B. Zorlanm Girdap:Zorlanm girdapta merkezi eksen etrafnda btn paracklarn asal hzlarnn ayn olduu kabul edilebilir. Sabit hzda rotasyon, w, iin,qw r=(5)...
View Full Document

Page1 / 3

MAK301-Girdap2 - 24-28 Kasm 2008TOBB ET MAKNE MHENDSLMAK...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online