Orifis Deneyi Rapor - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm MAK 301 Akkanlar Mekanii Laboratuar Deney Raporu Deney Ad: Orifis ve Serbest Jet Ak Deney Tarihi: 04.11.2008 Hazrlayanlar: H.Onur Erdoan 04150493 Grup 8 I) GR Deneyin amac bir haznenin duvarna yerletirilmi orifis iin jet yrngesini inceleyip, enerji kayplarn gsteren katsaylar bulmaktr. Orifis aslnda ierisinde sv akan borularda ak hzn lmek iin yerletirilen ak-fark basn ilikisi bilinen delikli bir plakadr. II) TEOR Orifis deliinin ap ve zellikleri bilindii iin bir hazne duvarna veya boru ierisindeki akn nne konulduu zaman bu aklarn debisini lebilir. Orifisde eklinden tr meydana gelen baz enerji kayplar iin kullanlan katsaylar vardr. Bu deneyde Cv (hz katsays) ve Cd (boalma katsays) hesaplanacaktr. Orifis nedir: Orifis bir debi lm aracdr. Gelen ak bilinen bir aptan geirerek bunun sonucunda ne kadar zamanda ne kadar debi getiine baklarak istenilen hesaplamalar ve daha sonrasnda gerekirse optimizasyonlar yaplabilir. Orifis haricinde farkl debi lerler de vardr mesela elektronik debi lerler buna bir rnektir. Yalnz bunlarn hepsi alma prensiplerini orifislerden almaktadrlar. Cv = Hz katsays, Vena contracta zerinde ak daha ince bir kesitten geer ve daralr buna gre de hz artar vena contractadaki hz ve orifisden ilk k hz arasndaki katsay olarak kabul edilir, genellikle yksek bir deerdir ve 0.95 ile 0.90 civarnda kmas beklenir. 1 Cd = Boalma katsays, Kslma katsays ve ideal hz katsaylar ile beraber kullanldnda orifisin alanyla beraber boalmay hesaplamamz salar. 2 Deney ierisinde iki blm vardr, bunlardan ilki jet yrngesinin kullanlarak hz katsaysnn belirlenmesi ikincisi de deien basnta boalma katsaysnn belirlenmesidir. ekil.1: Orifis k, vena contracta ve deikenlerin tanmlanmas. 3 1 http://mysite.du.edu/~jcalvert/tech/fluids/orifice.htm 2 http://mysite.du.edu/~jcalvert/tech/fluids/orifice.htm 3 http://mysite.du.edu/~jcalvert/tech/fluids/orifice.htm A) Jet Yrngesi Kullanlarak Hz Katsaysn Belirleme Bernoulli denkleminin uygulamas sonucunda jet k blgesinde oluan ideal orifis k hz: 2 i v gh = (1) deal orifis k hz direkt olarak bernoulli denkleminden alanlarn ve yksekliklerin hz ile oranlanmasndan bulunmutur. Burada hz, ykseklik ve yer ekimi ivmesi cinsinden ifade edilmitir....
View Full Document

Page1 / 10

Orifis Deneyi Rapor - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online