Orifis Deneyi Rapor - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK 301 Akışkanlar Mekaniği Laboratuarı Deney Raporu Deney Adı: Orifis ve Serbest Jet Akışı Deney Tarihi: 04.11.2008 Hazırlayanlar: H.Onur Erdoğan 04150493 Grup 8
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
I) GİRİŞ Deneyin amacı bir haznenin duvarına yerleştirilmiş orifis için jet yörüngesini inceleyip, enerji kayıplarını gösteren katsayıları bulmaktır. Orifis aslında içerisinde sıvı akan borularda akış hızını ölçmek için yerleştirilen akış-fark basınç ilişkisi bilinen delikli bir plakadır. II) TEORİ Orifis deliğinin çapı ve özellikleri bilindiği için bir hazne duvarına veya boru içerisindeki akışın önüne konulduğu zaman bu akışların debisini ölçebilir. Orifisde şeklinden ötürü meydana gelen bazı enerji kayıpları için kullanılan katsayılar vardır. Bu deneyde Cv (hız katsayısı) ve Cd (boşalma katsayısı) hesaplanacaktır. Orifis nedir: Orifis bir debi ölçüm aracıdır. Gelen akışı bilinen bir çaptan geçirerek bunun sonucunda ne kadar zamanda ne kadar debi geçtiğine bakılarak istenilen hesaplamalar ve daha sonrasında gerekirse optimizasyonlar yapılabilir. Orifis haricinde farklı debi ölçerler de vardır mesela elektronik debi ölçerler buna bir örnektir. Yalnız bunların hepsi çalışma prensiplerini orifislerden almaktadırlar. Cv = Hız katsayısı, Vena contracta üzerinde akış daha ince bir kesitten geçer ve daralır buna göre de hızı artar vena contractadaki hız ve orifisden ilk çıkış hızı arasındaki katsayı olarak kabul edilir, genellikle yüksek bir değerdir ve 0.95 ile 0.90 civarında çıkması beklenir. 1 Cd = Boşalma katsayısı, Kısılma katsayısı ve ideal hız katsayıları ile beraber kullanıldığında orifisin alanıyla beraber boşalmayı hesaplamamızı sağlar. 2 Deney içerisinde iki bölüm vardır, bunlardan ilki jet yörüngesinin kullanılarak hız katsayısının belirlenmesi ikincisi de değişen basınçta boşalma katsayısının belirlenmesidir. 1 http://mysite.du.edu/~jcalvert/tech/fluids/orifice.htm 2 http://mysite.du.edu/~jcalvert/tech/fluids/orifice.htm
Background image of page 2
Şekil.1: Orifis çıkışı, vena contracta ve değişkenlerin tanımlanması. 3 A) Jet Yörüngesi Kullanılarak Hız Katsayısını Belirleme Bernoulli denkleminin uygulaması sonucunda jet çıkış bölgesinde oluşan ideal orifis çıkış hızı: (1) İdeal orifis çıkış hızı direkt olarak bernoulli denkleminden alanların ve yüksekliklerin hız ile oranlanmasından bulunmuştur. Burada hız, yükseklik ve yer çekimi ivmesi cinsinden ifade edilmiştir. Burada h, orifisin takılı olduğu haznedeki akışkan yüksekliğidir.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/29/2009 for the course MAK mak301 taught by Professor Selinkaradağ during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 10

Orifis Deneyi Rapor - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online