Rapor 4 - Borularda Enerji Kayıpları

Rapor 4 - Borularda Enerji Kayıpları

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: AMAÇ: Deneyin amacı içinde su akışı olan bir boruda sürtünmeden kaynaklanan basınç yükü kaybını hesaplayarak sürtünme katsayısın tespit etmektir. Bu saptama, hem laminar, hem de türbülanslı akış için ayrı ayrı incelenecektir. TEORİ: Düzgün profilli bir borudaki akış için momentum analizi yapılırsa, borunun herhangi iki noktası arasındaki basınç farkının (Δp = p ₁- p ₂ ) viskoz etkilerden kaynaklandığı anlaşılır. Bu fark (Δp); basınç yükü kaybı ile (Δh) doğru orantılıdır: Sürtünme katsayısı da basınç kaybı ile bağıntılıdır; türetecek olursak, öncelikle akış üzerinde herhangi iki nokta için enerji eşitliğini yazalım (akışın değişmez ve sıkıştırılamaz olduğu kabul edilerek): Burada h L sürtünmeden ötürü ortaya çıkan düşü kaybını gösterir ve ikinci kısma ilave edilerek enerji kaybı telafi edilmiş olur. Ayrıca d 1 = d 2 , dolayısıyla V 1 = V 2 olduğu ve yatay borudaki akışta z 1 = z 2 olduğundan, bunun yanında α 1 = α 2 olduğundan denklem düzenlenerek ve gerekli sadeleştirmeler yapılarak: 1 şekline getirilir. Sürtünme katsayısının basınçla ilişkisi; olduğundan, basınç farkı (Δp) buradan çekilirse; eşitliği elde edilir. Burada da olduğu hatırlanır veolduğu göz önüne alınırsa denklem; şeklinde ifade edilebilir. Burada yatay eksende düşünülen basınç yükü kaybını düşey eksende düşünecek olursak denklemi genel olarak; biçiminde yazabiliriz. Böylece basınç yükü kaybı ile sürtünme katsayısı arasında bir bağıntı elde edilmiş olur. 2 Burada d (ya da D) borunun çapını, l (ya da L) noktalar arasındaki uzaklığı, V ortalama hızı ifade eder. Δh değeri doğrudan bu iki noktaya bağlanacak manometreler ile belirlenebilir, V ortalama hızı ise hacimsel debinin borunun kesit alanına oranından, yani; eşitliğinden saptanabilir. Laminar akış için sürtünme katsayısı ile Reynolds sayısı arasındaki teorik ifade aşağıdaki gibidir: Deneyde elde ettiğimiz verilerle bu ifadenin doğruluğunu kanıtlamaya çalışacağız....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Rapor 4 - Borularda Enerji Kayıpları

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online