son - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm MAK...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK 301 Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı Deney Raporu Deney Adı: Bernoulli Deneyi Deney Tarihi: 21 Ekim Salı Hazırlayan: Emre Esenkaya - 04150122 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. GİRİŞ: Venturi tüpü üzerinde farklı noktalarda yükseklik cinsinden basınç değerlerini ölçerek hız değerlerini tayin etmek ve bu verileri kullanarak Bernoulli denklemini doğrulamak deneyin amacnı oluşturmaktadır. Şekil 1.Venturi Akış Tüpü ve Deney Düzeneği 2. TEORİ: Bir akım çizgisi (stream line) boyunca daimi, sürtünmesiz ve sıkıştırılamaz akış için hız, basınç ve elevasyon (düşü) arasındaki ilişkiyi veren Bernoulli denklemi aşağıdaki gibidir: O halde yatay bir sistemde, yüksekliğin değişmediği göz önünde bulundurulursa, denklem: 2
Background image of page 2
haline dönüşür. Denklem düzenlenerek: Halinde yazılabilir. Son halde P st statik basıncı, P din dinamik basıncı ifade etmektedir. Bu eşitlik bir akış ortamında statik ve dinamik basınçların toplamının akış boyunca sabit olduğunu göstermektedir. İlk denklemi ele alır ve statik basınçlar statik basma yüksekliklerine çevrilir ise, denklem: halini alır. Denklemlerde: p 1 : A 1 kesit alanındaki basınç değeri (Pa) p 2 : A 2 kesit alanındaki basınç değeri (Pa) h 1 : A 1 kesit alanındaki basınç (basma yüksekliği) (m) h 2 : A 2 kesit alanındaki basınç (basma yüksekliği) (m) V 1 : A 1 kesit alanındaki hız değeri (m/s) V 2 : A 2 kesit alanındaki hız değeri (m/s) ρ : Suyun yoğunluğu (özkütle) (kg/m 3 ) g : Gravitasyon (yer çekimi ivmesi) (m/s 2 ) 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ayrıca; Kütlenin korunumu gereği: Ve buradan da, Q hacimsel debi olmak üzere;
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

son - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii Blm MAK...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online