rokas.aleksiunas.bakalaurinis

rokas.aleksiunas.bakalaurinis - VILNIAUS UNIVERSITETAS...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS KOMPIUTERIJOS KATEDRA Baigiamasis bakalauro darbas Pažink savo priešą: spendžiam spąstus įsilaužėliams Atliko: 4 kurso, 1 grupės studentas Rokas Aleksiūnas (parašas) Darbo vadovas: asist. Nerijus Krukauskas (parašas) Vilnius 2009
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Turinys Įvadas. .................................................................................................................................................... 6 1. Skyrius 1. ........................................................................................................................................... 8 1.1. Honeypot. ................................................................................................................................... 8 1.2. Rootkit. ....................................................................................................................................... 9 2. Skyrius 2. ......................................................................................................................................... 12 2.1. CPU. ......................................................................................................................................... 12 2.1.1. Registrai. .......................................................................................................................... 12 2.1.2. IA32 Derinimo Registrai. ................................................................................................. 12 2.2. Darbas tinkle. ............................................................................................................................ 14 2.2.1. Linux tinklo stekas. .......................................................................................................... 14 2.3. Linux. ....................................................................................................................................... 16 2.3.1. Loadable Kernel Modules. ............................................................................................... 16 3. Skyrius 3. ......................................................................................................................................... 21 3.1. Sebek rootkit. ............................................................................................................................ 21 3.1.1. Patobulinimai. .................................................................................................................. 23 Išvados. ............................................................................................................................................... 28 Literatūros sąrašas. ............................................................................................................................. 29 2
Background image of page 2
Sutartinių terminų sąrašas OS – operacinė sistema Rootkit – programinė įranga leidžianti paslėpti įsilaužimo pėdsakus Debug (lietuviškai – derinti) – procedūra, kurios metu sustabdomas sisteminis procesas ir
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/02/2009 for the course ECONOMICS PF taught by Professor Leika during the Spring '09 term at Cambridge.

Page1 / 29

rokas.aleksiunas.bakalaurinis - VILNIAUS UNIVERSITETAS...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online