Kursinis darbas - VILNIAUS TECHNOLOGIJ IR DIZAINO KOLEGIJA...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VILNIAUS TECHNOLOGIJ Ų IR DIZAINO KOLEGIJA TECHNIKOS FAKULTETAS MECHANIKOS INŽINERIJOS KATEDRA STANDARTIZAVIMO IR TECHNINI Ų MATAVIM Ų KURSINIO DARBO METODINIAI NURODYMAI Reng ė lektor ė Nijol ė Piliponien ė Vilnius 2008
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TURINYS Į v a d a s 3 Kursinio darbo sud ė t i s i r a p i f o r m i n i m a s 3 Kursinio darbo užduotis 6 Užduo č i ų atlikimo metodiniai nurodymai: 1. vardini ų matmen ų parinkimas 8 2. s ą laid ų p a r i n k i m a s 8 3. pagrindini ų matmen ų skai č iavimas ir leidžiam ų j ų nuokrypi ų lauk ų schem ų b r a i ž y m a s 8 4. darbini
Background image of page 2
Į VADAS Standartizavimo ir technini ų matavim ų kursinis darbas skirtas mechanikos fakulteto mechanikos inžinerijos katedros studentams. Kursiniame darbe studentai sprendžia komples ą uždavini ų , susijusi ų su detali ų tikslumu, j ų sujungimu, išmoksta naudotis technine literat ū ra, Lietuvos ir tarptautiniais standartais, į gauna pirmuosius kontrol ė s į tais ų konstravimo į gudžius. Metodiniuose nurodymuose pateikti visi klausimai ir uždaviniai, kuriuos turi spr ę sti studentai kursiniame darbe. KURSINIO DARBO SUD Ė TIS IR APIFORMINIMAS Kursin į darb ą sudaro skai č iuot ė , t.y. aiškinamasis raštas ir grafin ė dalis. Aiškinamasis raštas spausdinamas vienoje standartini ų A4 lap ų pus ė je spausdintuvu. Lapai numeruojami apa č ioje, dešiniajame kampe. Leidžiam ų j ų nuokrypi ų lauk ų išsid ė stymo schemos atliekamos nenurodant mastelio, bet jo prisilaikant, ta č iau jos turi b ū ti aiškios ir suprantamos. Visi eskizai ir schemos braižomi kompiuteriu ir segami skai č iuot ė je ant atskir ų lap ų . Detal ė s (veleno) ir darbini ų kalibr ų darbo br ė žiniai braižomi kompiuteriu, masteliu 1:1 (jei reikia, galima nurodyti ir kitok į mastel į ). Visi užrašai bei žym ė jimai turi b ū ti standartiniai. Titulinis lapas užrašomas taip, kaip parodyta 4 puslapyje (1 priedas). 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1 p r i e d a s VILNIAUS TECHNOLOGIJ Ų IR DIZAINO KOLEGIJA TECHNIKOS FAKULTETAS MECHANIKOS INŽINERIJOS KATEDRA JONAS JONAITIS (MT17D gr.) STANDARTIZAVIMAS IR TECHNINIAI MATAVIMAI Kursinis darbas Studij ų kryptis Mechanikos inžinerija Valstybinis kodas 65309T103 S t u d i j ų programa Mechanini ų technologij ų inžinerija Vadovas lek. Nijol
Background image of page 4
1 priedas VILNIAUS TECHNOLOGIJ Ų IR DIZAINO KOLEGIJA TECHNIKOS FAKULTETAS MECHANIKOS INŽINERIJOS KATEDRA JONAS JONAITIS (GV17D gr.) STANDARTIZAVIMAS IR TECHNINIAI MATAVIMAI Kursinis darbas Studij ų kryptis Vadyba ir verslo administravimas Valstybinis kodas 65303 S 163 S t u d i j ų programa Gamybos vadyba Vadovas lek. Nijol ė Piliponien ė ______________ _______ (mokslinis laipsnis, vardas, pavard ė
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/02/2009 for the course ECONOMICS PF taught by Professor Leika during the Spring '09 term at Cambridge.

Page1 / 23

Kursinis darbas - VILNIAUS TECHNOLOGIJ IR DIZAINO KOLEGIJA...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online