Kursinis darbas - VILNIAUS TECHNOLOGIJ IR DIZAINO KOLEGIJA...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VILNIAUS TECHNOLOGIJ Ų IR DIZAINO KOLEGIJA TECHNIKOS FAKULTETAS MECHANIKOS INŽINERIJOS KATEDRA STANDARTIZAVIMO IR TECHNINI Ų MATAVIM Ų KURSINIO DARBO METODINIAI NURODYMAI Reng ė lektor ė Nijol ė Piliponien ė Vilnius 2008
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TURINYS Į vadas 3 Kursinio darbo sud ė tis ir apiforminimas 3 Kursinio darbo užduotis 6 Užduo č i ų atlikimo metodiniai nurodymai: 1. vardini ų matmen ų parinkimas 8 2. s ą laid ų parinkimas 8 3. pagrindini ų matmen ų skai č iavimas ir leidžiam ų j ų nuokrypi ų lauk ų schem ų braižymas 8 4. darbini ų ir kontrolini ų kalibr ų skai č iavimas 11 5. universalios matavimo priemon ė s parinkimas 14 6. ried ė jimo guoli ų s ą laidos išleidžiamieji nuokrypiai 15 7. pleištinio ar išdrožinio sujungimo skai č iavimas 17 8. srieginio sujungimo skai č iavimas 20 Literat ū ra 23 2
Image of page 2
Į VADAS Standartizavimo ir technini ų matavim ų kursinis darbas skirtas mechanikos fakulteto mechanikos inžinerijos katedros studentams. Kursiniame darbe studentai sprendžia komples ą uždavini ų , susijusi ų su detali ų tikslumu, j ų sujungimu, išmoksta naudotis technine literat ū ra, Lietuvos ir tarptautiniais standartais, į gauna pirmuosius kontrol ė s į tais ų konstravimo į gudžius. Metodiniuose nurodymuose pateikti visi klausimai ir uždaviniai, kuriuos turi spr ę sti studentai kursiniame darbe. KURSINIO DARBO SUD Ė TIS IR APIFORMINIMAS Kursin į darb ą sudaro skai č iuot ė , t.y. aiškinamasis raštas ir grafin ė dalis. Aiškinamasis raštas spausdinamas vienoje standartini ų A4 lap ų pus ė je spausdintuvu. Lapai numeruojami apa č ioje, dešiniajame kampe. Leidžiam ų j ų nuokrypi ų lauk ų išsid ė stymo schemos atliekamos nenurodant mastelio, bet jo prisilaikant, ta č iau jos turi b ū ti aiškios ir suprantamos. Visi eskizai ir schemos braižomi kompiuteriu ir segami skai č iuot ė je ant atskir ų lap ų . Detal ė s (veleno) ir darbini ų kalibr ų darbo br ė žiniai braižomi kompiuteriu, masteliu 1:1 (jei reikia, galima nurodyti ir kitok į mastel į ). Visi užrašai bei žym ė jimai turi b ū ti standartiniai. Titulinis lapas užrašomas taip, kaip parodyta 4 puslapyje (1 priedas). 3
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1 priedas VILNIAUS TECHNOLOGIJ Ų IR DIZAINO KOLEGIJA TECHNIKOS FAKULTETAS MECHANIKOS INŽINERIJOS KATEDRA JONAS JONAITIS (MT17D gr.) STANDARTIZAVIMAS IR TECHNINIAI MATAVIMAI Kursinis darbas Studij ų kryptis Mechanikos inžinerija Valstybinis kodas 65309T103 Studij ų programa Mechanini ų technologij ų inžinerija Vadovas lek. Nijol ė Piliponien ė ______________ _______ (mokslinis laipsnis, vardas, pavard ė ) (parašas) (data) Vilnius, 2008 4
Image of page 4
1 priedas VILNIAUS TECHNOLOGIJ Ų IR DIZAINO KOLEGIJA TECHNIKOS FAKULTETAS MECHANIKOS INŽINERIJOS KATEDRA JONAS JONAITIS (GV17D gr.) STANDARTIZAVIMAS IR TECHNINIAI MATAVIMAI Kursinis darbas Studij ų kryptis Vadyba ir verslo administravimas Valstybinis kodas 65303 S 163 Studij ų programa Gamybos vadyba Vadovas lek. Nijol ė Piliponien ė ______________ _______ (mokslinis laipsnis, vardas, pavard ė ) (parašas) (data) Vilnius, 2008 5
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
VILNIAUS TECHNOLOGIJ Ų IR DIZAINO KOLEGIJA
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern