AI 2009-10 Domaci 05

AI 2009-10 Domaci 05 - Petidomai zadatak iz Vjetake...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pet i  doma ći zadatak iz Vještačke inteligencije Novembar 2009. Prvi zadatak  Sljedeća mreža opisuje hipotetičku situaciju u kojoj je za predsjednika SAD izabran član Partije zelenih. 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. Primjenom pravila proizvoda, faktorisati zajedničku raspodjelu za promjenljivih G, M, B i C. 2. Koristeći datu mrežu, faktorisati  zajedničku raspodjelu za promjenljivih G, M, B i C. 3. Izračunati sljedeće vjerovatnoće, detaljno navode ći  sve korake izračunavanja: a. P(M=True) b. P(B=True  | G=True, M=True )
Background image of page 2
c. P(B=False  | M=False ) d. P(C=True  | B=True ) e. P(B=True) 4. Popuniti sljedeću tabelu: G M B C P(G, M, B, C) True True True True True True True False True True False True True True False False True False True True True False True False True False False True True False False False False True True True False True True False False True False True False True False False False False True True False False True False False False
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/02/2009 for the course SKOLA kurs 23 taught by Professor Michaeljordan during the Winter '09 term at CSU Bakersfield.

Page1 / 6

AI 2009-10 Domaci 05 - Petidomai zadatak iz Vjetake...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online