Vezbe_2 - Skrembleri i PN generatori ZADATAK 1 U...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Skrembleri i PN generatori ZADATAK 1: U sekvencijalnom kolu sa registrima kapaciteta N=5 ć elija, povratne sprege se odvode sa izlaza 3. i 5. ć elije. Odrediti jednu periodu generisanog niza in a konkretnom primeru utvrditi da li važi osobina šiftovanja i sabiranja. REŠENJE: 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Sekvence koje se na ovaj na č in generišu imaju periodu L max = 21 N =31 samo za neke veze (2. i 5. ili 3. i 5.) dok je za druge podoptimalno (L<L max ). Stanje svih nula je zabranjeno i iz njega se ne može iza ć i! Verovatno ć e pojavljivanja jedinica i nula u sekvenci: 11 22 1 (1) , (0) NN PP −− == Teorema šiftovanja i sabiranja – za slobodno izabrano k postoji m (koje zavisi od konkretne sekvence) a za koje važi jednakost: {} { }{ } nn kn m aa a ⊕= U ovom slu č aju važi: { } 27 21 n a pozic 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 {a n } 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 {a n-27 } 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 {a n-21 } 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Princip skremblovanja: PN generator Blok n b n b ± n a n c n c ± n a ± skrembler deskrembler sinhronizacija Neka izvor generiše informacionu sekvencu u kojoj je znatno verovatnija pojava nule nego jedinice. Niz koji se dobija skremblovanjem ima osobine koje su sli č nije osobinama idealnog slu č ajnog niza. n b 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 n a 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 n c 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 n c ± 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 n a ± 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 n b ± 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Kod set-reset skremblera nema prostiranja greške.
Background image of page 2
ZADATAK 2.: a) Odrediti srednju vrednost i autokorelaciju pseudoslu č ajnog (PN) niza i uporediti ih sa parametrima idealnog slu č ajnog signala. b) Dat je generator PN niza kod koga su izvodi 2. i 5. ć elije vezani na sabira č po modulu dva. Pomo ć u dodatnog sabira č a po modulu dva konstruisati PN sekvencu koja je u odnosu na sekvencu dobijenu na izlazu prve ć elije zakašnjena za 29 bitskih intervala. REŠENJE: a) Kako je niz periodi č an sa periodom L= 21 N =31 i sadrži 1 2 N jedinica i 1 N nula, srednja vrednost se odre đ uje po formuli: {} 1 1 12 ( 1 ) / 2 1 1 22 N L nn n n L Ea a a LL L L = + == = = = + Autokorelacija PN niza: [] 11 1 1 () 2 0, 0, ,... 1 1 2 , 0, ,... 2 n nk n nk n L n k n n n Rk E aa aa a a a a kL a a L ak L ++ + + + = =+ = =− ≠± ∑∑ Za idealan niz važi: 1 2 n a = , 1/ 2, 0, 1/ 4, 0 nnk k Eaa k + = =
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
b) Na osnovu teoreme o šiftovanju i sabiranju: {}{ }{ } {} { } { } 29 29 nn xn nx n n aa a a −− ⊕= =⊕
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

Vezbe_2 - Skrembleri i PN generatori ZADATAK 1 U...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online