macro soruları - MAKRO EKONOMİ DERSİ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MAKRO EKONOMİ DERSİ SORULAR VE CEVAPLAR 1. Gelir akımını şematik olarak inceleyiniz. Devlet de gerçek kişiler ve teşebbüsler gibi ekonomik faaliyetlerde bulunur. Üretim yapar, gelir elde eder, ödemelerde bulunur. Bu nedenle aynı zamanda bir tüketicidir. Devletin ekonomik faaliyetlere katılması şekilde görüldüğü gibi devlet, kullandığı üretim faktörleri karşılığında, bazen de karşılıksız (transfer ödemeleri) olarak gelir sağlayacaktır. Böylece toplumda yaratılan gelir, üretilen mal ve hizmetlerin satın alınmasında kullanılacaktır. Dolayısıyla devlet faaliyetlerinin de ekonomideki mal ve gelir akımına katılması sonucu gerek yaratılan kaynaklar, gerek yapılan harcamalar gerekse elde edilen gelir yönünden hesaplanacak milli gelir rakamları farklı olmaması gerekmektedir. 2. Üretim yönünden milli gelirin hesaplanması nedir? Sakıncalı yönlerini sıralayınız. Üretim yönünden mal ve hizmetlerin hesaplanması, mal ve hizmetlerin toplam değerinden amortismanlar ve vasıtalı vergiler çıkartılır. Bu aynı zamanda milli gelirin envanterini tutma ve toplamını almaktır. Bu yöntemin kendine göre bazı sakıncası vardır. En önemli sakıncası, ilk üretim aşamasıyla, mamulün satışına kadar olan çeşitli aşamalarda, bir maddenin birkaç kez hesaba katılması sakıncasıdır. Başka bir sakınca da, satışa çıkarılmayıp evde tüketilmek üzere alıkonulan malların değerlerinin tespit edilememesidir. Diğer bir sakınca da, hizmetlerin hesabında görülmektedir. Bir buğdayın değerini hesaplamak kolay olmakla beraber, dağınık vaziyette olan hizmetlerin değerini hesaplamak zor olmaktadır. Bütün bu zorluklara rağmen Türkiye’de bu yöntem uygulanmaktadır. 3. Gelirin dağılışı yönünden milli gelirin hesaplanmasını açıklayınız. Bu yöntemde her üretim faktörünün milli gelirden almış oldukları payları bulunmak suretiyle hesaplanır. Üretim faktörlerinden toprak, rant adı altında; emek ücret adı altında, sermaye sahipleri faiz adı altında ve müteşebbis de kar adı altında milli gelirden pay almaktadır. İşte bu payların toplamı milli geliri verir. 4. Üretim kaynaklarına göre milli gelirin hesabında hangi konulara dikkat etmek gerekir? a) Herşeyden önce verimli faaliyetler sonucu yaratılan mal ve hizmetler milli gelir hesabına dahil edilmelidir. Yoksa elde edilmiş gelir parçasından bir kısmının, bir şahıstan diğerine aktarılmış olması gelire dahil edilmez. Örneğin, bir fakire veya bir hayır cemiyetine yapılan yardımlar, prodüktif faaliyetler sonucu elde edilmiş kazançlar olamayacağı için milli gelir hesabına dahil edilmez....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

macro soruları - MAKRO EKONOMİ DERSİ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online