macro soruları - MAKRO EKONOM DERS...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MAKRO EKONOM DERS SORULAR VE CEVAPLAR 1. Gelir akmn ematik olarak inceleyiniz. Devlet de gerek kiiler ve teebbsler gibi ekonomik faaliyetlerde bulunur. retim yapar, gelir elde eder, demelerde bulunur. Bu nedenle ayn zamanda bir tketicidir. Devletin ekonomik faaliyetlere katlmas ekilde grld gibi devlet, kulland retim faktrleri karlnda, bazen de karlksz (transfer demeleri) olarak gelir salayacaktr. Bylece toplumda yaratlan gelir, retilen mal ve hizmetlerin satn alnmasnda kullanlacaktr. Dolaysyla devlet faaliyetlerinin de ekonomideki mal ve gelir akmna katlmas sonucu gerek yaratlan kaynaklar, gerek yaplan harcamalar gerekse elde edilen gelir ynnden hesaplanacak milli gelir rakamlar farkl olmamas gerekmektedir. 2. retim ynnden milli gelirin hesaplanmas nedir? Sakncal ynlerini sralaynz. retim ynnden mal ve hizmetlerin hesaplanmas, mal ve hizmetlerin toplam deerinden amortismanlar ve vastal vergiler kartlr. Bu ayn zamanda milli gelirin envanterini tutma ve toplamn almaktr. Bu yntemin kendine gre baz sakncas vardr. En nemli sakncas, ilk retim aamasyla, mamuln satna kadar olan eitli aamalarda, bir maddenin birka kez hesaba katlmas sakncasdr. Baka bir saknca da, sata karlmayp evde tketilmek zere alkonulan mallarn deerlerinin tespit edilememesidir. Dier bir saknca da, hizmetlerin hesabnda grlmektedir. Bir budayn deerini hesaplamak kolay olmakla beraber, dank vaziyette olan hizmetlerin deerini hesaplamak zor olmaktadr. Btn bu zorluklara ramen Trkiyede bu yntem uygulanmaktadr. 3. Gelirin dal ynnden milli gelirin hesaplanmasn aklaynz. Bu yntemde her retim faktrnn milli gelirden alm olduklar paylar bulunmak suretiyle hesaplanr. retim faktrlerinden toprak, rant ad altnda; emek cret ad altnda, sermaye sahipleri faiz ad altnda ve mteebbis de kar ad altnda milli gelirden pay almaktadr. te bu paylarn toplam milli geliri verir. 4. retim kaynaklarna gre milli gelirin hesabnda hangi konulara dikkat etmek gerekir? a) Hereyden nce verimli faaliyetler sonucu yaratlan mal ve hizmetler milli gelir hesabna dahil edilmelidir. Yoksa elde edilmi gelir parasndan bir ksmnn, bir ahstan dierine aktarlm olmas gelire dahil edilmez. rnein, bir fakire veya bir hayr cemiyetine yaplan yardmlar, prodktif faaliyetler sonucu elde edilmi kazanlar olamayaca iin milli gelir hesabna dahil edilmez....
View Full Document

Page1 / 4

macro soruları - MAKRO EKONOM DERS...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online