clanak1 - Paradoksi Interneta kao komunikacijskog...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Paradoksi Interneta kao komunikacijskog medija (prera đ eni dijelovi č lanka objavljenog u č asopisu Medijska istraživanja, 6(2), 2000, str. 5-23; reference su uglavnom izostavljene) Uvod Internet je medij s izuzetnom brzinom rasta koji u informacijskom smislu omogu ć uje svojevrsno digitalno emuliranje/simuliranje razli č itih masovnih medija , poput tiska, televizije i radija, ali i individualiziranih komunikacijskih medija poput pisma, telefaksa, telefona i dr. Sve ve ć i broj razli č itih ljudskih aktivnosti povezuje se s Internetom, uklju č uju ć i obrazovanje, znanost, kulturu, privredu, trgovinu i zabavu, pa se podrazumijeva kako je Internet sve prisutniji i utjecajniji č initelj u radu i životu mnogih pojedinaca, društvenih grupa i zajednica. Širenje uporabe Interneta popra ć eno je neo č ekivanim ili iznena đ uju ć im pojavama i doga đ ajima koji se promatraju kao specifi č ni fenomeni vezani uz taj komunikacijski medij. Zato nerijetko nailazimo na izraz "paradoks Interneta" , koji je upotrijebljen i u naslovu ovog č lanka. Rije č "paradoks" (prema gr č koj rije č i paradoxos = nevjerojatno) ozna č ava: (1) tvrdnju ili pretpostavku koja djeluje proturje č no ili apsurdno, premda u stvarnosti izražava mogu ć u istinu; (2) pojavu ili situaciju koja pokazuje naizgled kontradiktornu prirodu ili svojstva; (3) zagonetku ili anomaliju. Uglavnom, paradoks je nešto što, č esto samo prividno, proturje č i zdravom razumu ili ispravnom rasu đ ivanju. Paradoksi Interneta utvr đ eni su na osnovi znanstvene ili stru č ne literature, rezultata istraživanja, kao i razli č itih izvora koji su dostupni na Internetu, a grupiraju se u sljede ć e kategorije: - psihosocijalni fenomeni, - društvenopoliti č ki fenomeni - ekonomski fenomeni, - tehnološki fenomeni, - informacijski fenomeni, - masmedijski fenomeni. Naravno, prethodno navedena kategorizacija nije isklju č iva jer se mnogi paradoksi povezani s Internetom mogu svrstati u više od jedne spomenute kategorije. Psihosocijalni fenomeni U vjerojatno najviše citiranom č lanku o nekom paradoksu Interneta taj medij se ocjenjuje kao socijalna tehnologija koja smanjuje sudjelovanje u me đ uljudskim interakcijama i negativno utje č e na psihološko zdravlje (Kraut et al., 1998), odnosno kao medij koji omogu ć uje komunikaciju me đ u pojedincima, premda je krajnja posljedice njegova korištenja ve ć a socijalna izolacija . Prate ć i pojedince koji su redovito koristili Internet u razdoblju od 1 do 2 godine, Kraut i suradnici su utvrdili kako je ta aktivnost bila povezana sa smanjenjem njihove komunikacije s č lanovima obitelji u doma ć instvu, smanjenjem kruga ljudi s kojima su osobno dolazili u interakciju, te s ve ć om prisutnoš ć u depresije i usamljenosti. Me đ utim, treba spomenuti da neka suprotstavljena gledišta dovode u pitanje opravdanost zaklju č aka Krauta i suradnika (npr. Newcomer, 2000), što č ine i bitno druga č iji rezultati komparabilnih istraživanja, prema kojima su elektroni...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

clanak1 - Paradoksi Interneta kao komunikacijskog...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online