{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Improving the performance of collective operations in MPICH

Improving the performance of collective operations in MPICH...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ñ Ô ÖÓÚ iÒgØheeÖfÓÖÑ aÒeÓ fC Ó ÐÐeØ iÚe ÔeÖaØ iÓÒ ×iÒ C a jeeÚhakÙ ÖaÒdiÐÐiaÑG ÖÓÔÔ aØheÑ aØ i×aÒdC ÓÑ ÔÙ ØeÖieÒeD iÚ i× iÓÒ A ÖgÓÒÒeaØ iÓÒa ÐabÓÖaØÓÖÝ 97 C a××A ÚeÒÙe A ÖgÓÒÒe 649 A f ØhakÙÖgÖÓÔÔ g Ñ×aÒÐgÓÚ A b ×ØÖaØ eÖeÔÓÖØÓÒÓÙ ÖÛ ÓÖkÓÒ iÑ Ô ÖÓÚ iÒgØheÔeÖfÓÖÑ aÒeÓ fÓ Ð ÐeØ iÚeÓÔeÖaØ iÓÒ ×iÒ CÓÒÐÙ ×ØeÖ×ÓÒÒeØedbÝ×Û iØhedÒeØÛ ÓÖk × F ÓÖeahÓ ÐÐeØ iÚeÓÔeÖaØ iÓÒÛ eÙ ×eÑ Ù ÐØ iÔ Ðea ÐgÓÖ iØhÑ ×deÔeÒd iÒgÓÒ ØheÑ e××age× iÞeÛ iØhØhegÓa ÐÓ fÑ iÒ iÑ iÞ iÒg ÐaØeÒÝ fÓÖ×hÓÖØÑ e××age× aÒdÑ iÒ iÑ iÞ iÒgbaÒdÛ id ØhÙ ×agefÓÖÐÓÒgÑ e××age×A ÐØhÓÙghÛ ehaÚe iÑ Ô ÐeÑ eÒ ØedÒeÛa ÐgÓÖ iØhÑ ×fÓÖa ÐÐ Ó ÐÐeØ iÚeÓÔeÖaØ iÓÒ ×beaÙ ×e Ó fÐiÑ iØed×ÔaeÛ ede×Ö ibeÓÒ ÐÝØhea ÐgÓÖ iØhÑ ×fÓÖa ÐÐgaØheÖb ÖÓad a×ØÖedÙe×aØØeÖaÒdÖedÙeeÔ Öe×eÒ ØÔeÖfÓÖÑ aÒeÖe×Ù ÐØ×Ù × iÒg Øhea beÒhÑ aÖkÓÒaÝ Ö iÒeØÓÒÒeØediÒÙÜÐÙ ×ØeÖaÒdaÒ B Òa ÐÐa×e×ØheÒeÛa ÐgÓÖ iØhÑ ×× igÒ i¬aÒ Ø ÐÝÓÙ ØÔeÖfÓÖÑ ØheÓ Ðd a ÐgÓÖ iØhÑ ×Ù ×ed iÒ CÓÒØheÝ Ö iÒeØÐÙ ×ØeÖaÒdiÒÑ aÒÝa×e× ØheÝÓÙ ØÔeÖfÓÖÑ Øhea ÐgÓÖ iØhÑ ×Ù ×ed iÒB× ÓÒØhe ÒØÖÓdÙØ iÓÒ C Ó ÐÐeØ iÚeÓÑÑ ÙÒ iaØ iÓÒ i×aÒ iÑ ÔÓÖØaÒ ØaÒdfÖeÕÙeÒ Ø ÐÝÙ ×edÓÑ ÔÓÒeÒ ØÓ f aÒdÓ« eÖ×iÑ Ô ÐeÑ eÒ ØaØ iÓÒ ×ÓÒ × ideÖab ÐeÖÓÓÑ fÓÖÓÔ Ø iÑ iÞaØ iÓÒ C a ÐØhÓÙghÛ ide ÐÝÙ ×eda×aÒ iÑ Ô ÐeÑ eÒØaØ iÓÒha×ÙÒ Ø iÐÒÓÛhad fa iÖ ÐÝÖÙd i Ñ eÒ ØaÖÝ iÑ Ô ÐeÑ eÒ ØaØ iÓÒ ×Ó fØheÓ ÐÐeØ iÚeÓÔeÖaØ iÓÒ × ehaÚeÖeeÒ Ø ÐÝ fÓÙ ×ed ÓÒ iÑ Ô ÖÓÚ iÒgØheÔeÖfÓÖÑ aÒeÓ fa ÐÐØheÓ ÐÐeØ iÚeÓÔeÖaØ iÓÒ ×iÒ C Ù Ö iÒ iØ ia ÐØaÖgeØaÖh iØeØÙ Öei×ØheÓÒeØhaØi×ØheÑ Ó×ØÔÓÔÙ ÐaÖaÑ ÓÒgÓÙ ÖÙ ×eÖ× ÒaÑ e ÐÝÐÙ ×ØeÖ×Ó fÑ ah iÒe×ÓÒÒeØedbÝa×Û iØh×Ùha×Ý Ö iÒeØÓÖØhe B ×Û iØhF ÓÖeahÓ ÐÐeØ iÚ eÓÔeÖaØ iÓÒÛ eÙ ×eÑ Ù ÐØ iÔ Ðea ÐgÓÖ iØhÑ ×ba×ed ÓÒÑ e××age× iÞe :he×hÓÖØÑ e××agea ÐgÓÖ iØhÑ ×a iÑ ØÓÑ iÒ iÑ iÞeÐaØeÒÝaÒd ØheÐÓÒgÑ e××agea ÐgÓÖ iØhÑ ×a iÑ ØÓÑ iÒ iÑ iÞebaÒdÛ id ØhÙ ×ageÙ ÖaÔÔ ÖÓah ha×beeÒØÓideÒ Ø ifÝØhebe×Øa ÐgÓÖ iØhÑ ×kÒÓÛÒ iÒØheÐiØeÖaØÙ ÖeiÑ Ô ÖÓÚeÓÒ ØheÑÛheÖeÔÓ×× ib ÐeaÒd iÑ Ô ÐeÑ eÒ ØØheÑ eÆ ieÒ Ø ÐÝÙ ÖiÑ Ô ÐeÑ eÒ ØaØ iÓÒÓ f Øhea ÐgÓÖ iØhÑ ×haÒd Ðe×deÖ iÚeddaØaØÝÔe×a×Û e ÐÐa×ÒÓÒÔÓÛ eÖÓ fØÛ ÓÒÙÑ beÖ Ó fÔ ÖÓe××e× ehaÚeiÑ Ô ÐeÑ eÒ ØedÒeÛa ÐgÓÖ iØhÑ ×iÒ CfÓÖa ÐÐØheÓ ÐÐeØ iÚeÓÔeÖ aØ iÓÒ ×ÒaÑ e ÐÝ×aØØeÖgaØheÖa ÐÐgaØheÖb...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Improving the performance of collective operations in MPICH...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online