banh an XHTH 1 - BNH N I Hnh chnh H tn N.T.N.Mai Tui 51 Gii...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B NH ÁN I. Hành chính: _ H tên: N.T.N.Mai _ Tu i: 51 Gi i: N _ Ngh nghi p: _ Đ a ch : Phan Xích Long, Q.Phú Nhu n, TP.HCM _ Ngày nh p vi n: - ngày06/11/09 II. Lý do nh p vi n: tiêu phân đen, h huy t áp ế III. B nh s : _ Bu i sáng ngày nh p vi n, b nh nhân đi c u ra phân đen nh bã cà phê, phân l ng. ư B nh nhân chóng m t, vã m hôi, ng t. Ng i nhà đo huy t áp th y 80/40 mmHg. ườ ế _ Sau khi n m ngh và u ng 1 ly n c đ ng, đo huy t áp l i đ c k t qu 90/60 ướ ườ ế ạ ượ ế mmHg. _ B nh nhân không đau, không ói, không có tri u ch ng gì kèm theo. _ Sau đó l i 3 l n đi tiêu phân đen, tính ch t nh trên. ư _ Nh p vi n B nh Vi n Nhân Dân Gia Đ nh. +Ti n tri n t lúc nh p vi n ế ể ừ _ Tình tr ng lúc nh p vi n: BN t nh, ti p xúc t t???? ế * M ch * HA * Thân nhi t _ T ngày 10/11/09, b nh nhân không còn đi tiêu phân đen, huy t áp n đ nh 90/60 ế mmHg. IV. Ti n căn: 1.B n thân: _PARA 2002 Mãn kinh năm bn tu i??? _ 1997, chu n đoán h p h van 2 lá, h van ĐM ch ??? Bác sĩ đi u tr ch a ch đ nh ư ỉ ị ph u thu t. _ 1999, b nh nhân m dãn TM chân t i BV ND Gia Đ nh. Cùng năm, b nh nhân b li t chân trái, khám t i b nh vi n Ch R y ch n đoán b u ị ệ ạ ệ ợ ẫ ướ c t s ng b m sinh (Polip chùm đuôi ng a) đã m . Sau m , đ l i bi n ch ng li t toàn
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

banh an XHTH 1 - BNH N I Hnh chnh H tn N.T.N.Mai Tui 51 Gii...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online