benh an vang da 1 - Trn D Vng Y07A-04 BNH N I. Hnh chnh: _...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr n D V ng ạ ươ Y07A-04 B NH ÁN I. Hành chính: _ H tên: H.H.T _ Tu i: 46 Gi i: N _ Ngh nghi p: n i tr _ Đ a ch : 361/4 khóm Kinh T , P. Nhà Mát, TX. B c Liêu, B c Liêu ế _ Ngày nh p vi n: 18h00-14/11/09 Gi ng 41 khoa Nôi B BVND Gia Đinh ưƠ ̣ ̣ II. Lý do nh p vi n: vàng da, vang măt, n c ti u s m màu. ̀ ́ ướ III. B nh s : _ Cách nh p vi n 3 ngày, b nh nhân th y đau râm ran vùng th ng v và h s n ph i, có đi khám B c ượ ạ ưƠ ở ạ Liêu, u ng thu c ko h t (không rõ thu c đi u tr ), có s t, sáng hôm sau 12/11, BN phát hi n th y da vàng, ế m t vàng; vàng xu t hi n nhanh, h huy t áp (90/60 mmHg). ế _ 14/11/09, b nh nhân nh p vi n B nh vi n Nhân dân Gia Đ nh. _ Tri u ch ng kèm theo : Có h i n l nh, s t nh , không ói, không chóng m t, , không ho, không đau ơ ớ ạ nh c kh p, không m t m i tr c và sau b vàng da. ướ +Ti n tri n t lúc nh p vi n ế ể ừ - Tình tr ng lúc nh p vi n: BN t nh, ti p xúc t t ế * M ch: 90 lân/phut ̀ ́ * HA: 150/100 mmHg * Thân nhi t: 37 o C - Ngày 16/11, vàng da gi m, c ng m c v n còn vàng, không ng a, không còn đau. HA 130/90 mmHg IV. Ti n căn: 1.B n thân: _ PARA 3003 _ 10/2008 co nhô răng ham. ́ ̉ ̀ _ Đau da day # 4 năm nay, có khi ăn không tiêu, th ng chua, cam giac đau râm ran khi ăn. ̣ ̀ ưƠ ̉ ́ _ Phát hi n ĐTĐ type II cách nh p vi n 6 tháng, tr c đó # 1 năm có tri u ch ng ĐTĐ nh ng u ng thu c ướ ư nam. Sau đó đi khám và đi u tr Tây Y. Đi u tr không n đ nh. _ THA # 1 năm nay, không đi u tr . _ Không hút thu c, không u ng r u. ượ _ Không ti n căn d ng thu c hay th c ăn. ị ứ _ Tr c nay ch a bi bênh gan mât. ướ ư ̣ ̣ ̣ _ Co dung thuôc nam do nong gan # mây năm nay. ́ ̀ ́ ́ ́ _ Ch a s giun nhi u năm nay. ư 2.Gia đình: Không ghi nh n V. L t qua các c quan: ượ ơ _ H tim m ch: B nh nhân không h i h p, không đánh tr ng ng c, không t c ng c. Không đau ng c,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2009 for the course UNT 123456 taught by Professor 123456 during the Spring '09 term at University of North Texas Health Science Center.

Page1 / 4

benh an vang da 1 - Trn D Vng Y07A-04 BNH N I. Hnh chnh: _...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online