benh an vang da 2 - Trn D Vng Y07A-04 BNH N TIU HA 3 I Hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ng ạ ươ Y07A-04 B NH ÁN TIÊU HÓA 3 I. Hành chính: _ H tên: Đ.V.N _ Tu i: 25 Gi i: Nam _ Ngh nghi p: th may _ Đ a ch : Q.Th Đ c, Quê H i D ng ủ ứ ươ _ Ngày nh p vi n: 16/11/09 _ Gi ng 35 khoa N i B , BVND Gia Đ nh ườ II. Lý do nh p vi n: vàng da, vàng m t, ti u vàng s m, đau h s n ph i. ạ ườ III. B nh s : - BN Thalassemia b m sinh, xanh tái t nh . - 6 tháng tr c NV, ph u thu t c t b lách do HC c ng lách, lách to ướ ậ ắ ỏ ườ đ IV. 3 tháng tr c NV, th ng đau qu n h s n ph i 1 l n/tháng, m i l n đau ướ ườ ạ ườ ỗ ầ nh p vi n BV Th Đ c. ủ ứ - 6 ngày tr c nh p vi n, 10/11/09, BN đau b ng tăng d n t sáng, đau h s n ph i, đau qu n ướ ầ ừ ạ ườ t ng c n, g p ng i đ đau, th y kh i u nh tr ng gà đi m túi m t. T i 5h chi u, BN nh p ơ ườ ỡ ư ứ ở ể vi n c p c u BVND Gia Đ nh. Ch n đoán căng túi m t. Cho thu c th y đ nên v (không rõ đi u tr ). BN th y m i c , m i kh p. ỏ ơ - 2 ngày tr c nh p vi n, 14/11/09, da b t đ u vàng, có tiêu phân b c màu, phân đ c, ti u màu vàng ướ ắ ầ s m. BN chán ăn, m i c , m i kh p. Vàng tăng d n. ỏ ơ - 16/11/09, BN nh p vi n BVND Gia Đ nh. +Ti n tri n t lúc nh p vi n ế ể ừ Khám lúc 8h00 ngày 20/11/09, BN v n còn vàng da, vàng m t, ti u vàng s m, tiêu phân vàng, không s t, HA 120/50 mmHg, v n còn đau râm ran vùng h s n ph i, n sâu đau nhói. Tay có ch y máu t t i ạ ườ ả ấ ừ ố 19/11/09 đ n lúc khám v n còn ch a c m. ế ư IV. Ti n căn: 1.B n thân: _ BN b nh Thalasemia b m sinh. _ 6 tháng tr c NV, ph u thu t c t b lách do HC c ng lách, lách to đ IV ướ ậ ắ ỏ ườ _ Tr c ph u thu t lách, BN u ng r u đ 1-2 x /tu n/5 năm, thu c lá 1 gói/ngày/5 năm (hút thu c và ướ ượ ế ị ầ u ng r u t năm 20t) ượ ừ Sau PT lách : không còn u ng r u, hút thu c lá. ượ _ Không ti n căn d ng thu c hay th c ăn. ị ứ 2.Gia đình: Không ghi nh n. V. L t qua các c quan: ượ ơ _ H tim m ch: B nh nhân không h i h p, không đánh tr ng ng c, đau ng c khi g ng s c, hít vào th y ồ ộ đau nhói vùng ng c trái, ngh vài giây thì đ đau. _ H hô h p: không ho, không kh c đàm, không khó th . _ H tiêu hóa: chán ăn. Tiêu phân vàng, phân ch c. _ H ti t ni u: Ngày ti u 7-8 l n, l ng n c 1 lít/ngày, n c ti u màu vàng s m, trong, ti u không g t ệ ế ượ ướ ướ bu t. _ H th n kinh: không m t ng . Có ng a lòng bàn chân lúc nh p vi n, hi n đã h t.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2009 for the course UNT 123456 taught by Professor 123456 during the Spring '09 term at University of North Texas Health Science Center.

Page1 / 5

benh an vang da 2 - Trn D Vng Y07A-04 BNH N TIU HA 3 I Hnh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online