benh an viem tuy cap - Tr n D V ng ư Y07-04 B NH...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Tr n D V ng ầ ạ ươ Y07-04 B NH ÁN TIÊU HÓA 4 Ệ I. Hành chính: _ H tên: T.V. Đ ọ _ Tu i: 58 Gi i: Nam ổ ớ _ Ngh nghi p: th máy ề ệ ợ _ Đ a ch : Q.2, TP.HCM ị ỉ _ Ngày nh p vi n: 17/11/09 ậ ệ _ Gi ng 33 khoa N i B , BVND Gia Đ nh ườ ộ ị II. Lý do nh p vi n: ậ ệ đau, ch ng t c b ng kèm ói. ướ ứ ụ III. B nh s : ệ ử- Cách NV # 8 tháng, BN đau b ng d d i nên đi khám, ch n đoán viêm DD, gan nhi m m nh . ụ ữ ộ ẩ ễ ỡ ẹ- Cách NV 2 tháng, BN cũng đau tính ch t t ng t , cũng đi khám ch n đoán gan nhi m m . ấ ươ ự ẩ ễ ỡ C 2 l n đ u đ c cho thu c u ng và h t đau. ả ầ ề ượ ố ố ế- M y ngày tr c phát b nh, BN có u ng thu c gi m đau kh p vì đánh c u lông b ch n th ng. ấ ướ ệ ố ố ả ớ ầ ị ấ ươ- 3 ngày tr c nh p vi n, bu i tr a, BN có ăn c m và ăn xoài. Bu i chi u, BN có u ng 1 chai bia và ướ ậ ệ ổ ư ơ ổ ề ố ăn món bao t h m tiêu. Sau đó, BN th y b ng căng t c d n, 30’ sau th y đau tăng d n, đau toàn ử ầ ấ ụ ứ ầ ấ ầ b ng. n ch m đau. S t nh , đau m i t th . BN có u ng thu c đau DD Mumprase (???) nh ng ụ Ấ ạ ố ẹ ọ ư ế ố ố ư không gi m. Bu i t i, BN ói 5-6 l n trong đêm, l n đ u ói ra th c ăn, sau ói d ch xám, đ ng. Sau ả ổ ố ầ ầ ầ ứ ị ắ ói, BN v n không gi m đau. ẫ ả- 17/11/09, BN nh p vi n BVND Gia Đ nh. ậ ệ ị +Ti n tri n t lúc nh p vi n ế ể ừ ậ ệ 18/11, BN đ đau, ch còn khu trú vùng th ng v , h s n trái và hông trái. Đau khi n sâu. HA 110/70 ỡ ỉ ượ ị ạ ườ ấ mmHg....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

benh an viem tuy cap - Tr n D V ng ư Y07-04 B NH...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online