benh an XHTH 2 - Trn D Vng Lp Y07A-04 BNH N TIU HA 1 I Hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr n D V ng ạ ươ L p : Y07A-04 B NH ÁN TIÊU HÓA 1 I. Hành chính: _ H tên: N.V.M _ Tu i: 30 Gi i: Nam _ Ngh nghi p: B o v (t năm 27t), tr c 27t làm sales ệ ừ ướ _ Đ a ch : _ Ngày nh p vi n: 6/11/09 II. Lý do nh p vi n: ói d ch đen, tiêu phân đen, chóng m t, vã m hôi III. B nh s : _ Cách nh p vi n 6 tháng, b nh nhân ói d ch đen, 3-4 l n liên t c cách nhau 5-10 phút, l n đ u ói kèm th c ăn, nh ng l n sau kèm n c. Ngoài ra còn đi tiêu phân đen nh bã ướ ư cà phê, phân l ng. B nh nhân t mua thu c u ng (thu c m ói, c m tiêu) ố ầ _ Cách NV 3 tháng, BN đau h s n trái, đau râm ran. Đi khám BVND Gia Đ nh ch n ạ ườ đoán RLTH, cho thu c u ng vài ngày thì h t đau. ế _ Tr a ngày 5/11/09, BN ói ra d ch đen, chóng m t, m t => c p c u BVND Gia Đ nh. ư Sau khi truy n d ch, BN th y đ nên BV cho v . _ Sáng 6/11/09, BN ói d ch đen, tiêu phân đen tính ch t nh trên. Nh p vi n khoa N i ư Tiêu Hóa BVND Gia Đ nh. _ Không đau, không ho, không s t. +Ti n tri n t lúc nh p vi n ế ể ừ _Tình tr ng lúc nh p vi n: M ch: 132 l n/phút HA : 90/60 mmHg T o : 37 o C Nh p th : 20 l n/phút _ Di n ti n sau nh p vi n ế + Truy n d ch liên t c > 20 chai + Đ n nay v n còn tiêu phân đen s t; không còn nôn ói, v n còn chóng m t khi ng i ế và đ ng, n m th y đ chóng m t. HA n đ nh 120/70 mmHg IV. Ti n căn: 1.B n thân: _ 12 năm tr c m xoang c nh mũi, u ng thu c viêm xoang, đã ng ng thu c cách đây ướ 11 năm. _ Không hút thu c,. u ng bia tu n 1-2 l n, m i l n 3-4 chai bia. ỗ ầ _ Không ti n căn d ng thu c hay th c ăn, không b nh d dày. ị ứ 2.Gia đình: Ông n i, bác ru t và b đ u b tình tr ng tiêu phân đen nh ng không đi u tr . ố ề ư V. L t qua các c quan: ượ ơ _ H tim m ch: B nh nhân không h i h p, đánh tr ng ng c, t c ng c. ồ ộ _ H hô h p: không ho, không kh c đàm, không khó th . 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr n D V ng ạ ươ L p : Y07A-04 _ H tiêu hóa: ăn u ng bình th ng, tiêu phân đen s t, không đi tiêu 2 ngày nay. ườ _ H ti t ni u: Ngày ti u 2-3 l n ệ ế , l ng n c 1,5 lít/ngày, n c ti u màu vàng đ c, đi ượ ướ ướ ti u bu t. _ H th n kinh: v n còn chóng m t khi ng i và đ ng, n m thì đ . ệ ầ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

benh an XHTH 2 - Trn D Vng Lp Y07A-04 BNH N TIU HA 1 I Hnh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online