BỆNH ÁN NTB

BỆNH ÁN NTB - Trn D...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr n D V ng ạ ươ L p Y07A-04 B NH ÁN I. Hành chính: _ H tên: N.T.B _ Tu i: 75 Gi i: N _ Ngh nghi p: công nhân may quân nhu (đã ngh h u) ỉ ư _ Đ a ch : 18/121A/14 NTMK P. Đa Kao, Q1, TP.HCM _ Ngày nh p vi n: 13h25, ngày 22/10/2009 II. Lý do nh p vi n: nh c đ nh đ u,sau gáy + m t m + đi liêu xiêu III. B nh s : _ 10 ngày tr c nh p vi n BN ho, đàm nh t, trong ướ _ Tr c nh p vi n 1 tu n, mót ti u không nh n đ c nguyên tu n ướ ượ _Cách nh p vi n 1 ngày, b nh nhân th y nh c đ nh đ u,sau gáy khi đang làm vi c ứ ở ỉ nhà, tr c đó đi b bu i sáng th y khó ch u. ướ Đau bu t, theo nh p m ch (nh b gi t c ), 2-3 ti ng không gi m, n m th y đ nh c ư ị ậ ơ ế đ u. _Nh p vi n cho ng m viên d i l i (viên gì???) => đ nh c đ u ướ ưỡ +Tình tr ng lúc nh p vi n: BN t nh, ti p xúc t t ế M ch : 90 l n/ phút Huy t áp ế : 130/90 Thân nhi t : 37 o C +Ti n tri n sau nh p vi n (23/10/2009) ế - B nh nhân h t ho ế - Còn nh c m t, 2 bên thái d ng, m t còn m ươ IV. Ti n căn: 1.B n thân: _PARA 4004 (đ tháng???thi u tháng???X y thai???Hi n gi còn bn con???) ế Mãn kinh kho ng 51 tu i (có kinh tr , năm 20 tu i) _ THA 4 năm (l n đ u b ói khi đi taxi, khám bác sĩ bi t b THA) ế ị , đi u tr n đ nh, u ng ị ổ thu c th ng xuyên, hi n dùng thu c thu c (ngoài màu đ máu, trong màu cam, viên ườ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2009 for the course UNT 123456 taught by Professor 123456 during the Spring '09 term at University of North Texas Health Science Center.

Page1 / 4

BỆNH ÁN NTB - Trn D...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online