{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BỆNH ÁN NTĐ

BỆNH ÁN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B NH ÁN I. Hành chính: _ H tên: Đ.V.N _ Tu i: 25 Gi i: Nam _ Ngh nghi p: th may _ Đ a ch : Q.Th Đ c, Quê H i D ng ươ _ Ngày nh p vi n: 16/11/09 _ Gi ng 35 khoa N i B , BVND Gia Đ nh ườ II. Lý do nh p vi n: vàng da, vàng m t, ti u vàng s m, đau h s n ph i. ạ ườ III. B nh s : - +Ti n tri n t lúc nh p vi n ế -Tình tr ng lúc nh p vi n: * M ch : 120 l n/phút * HA : 120/70 mmHg * Thân nhi t : 37,8 o C * Nh p th : 20 l n/phút - BN v n còn vàng da n ng, vàng m t, ti u vàng s m, không s t, HA 120/50 mmHg, không còn đau qu n h s n ph i, v n còn đau râm ran, n sâu đau nhói. ạ ườ IV. Ti n căn: 1.B n thân: _ Có thu c, u ng r u nhi u. ượ _ Không ti n căn d ng thu c hay th c ăn. ị ứ 2.Gia đình: V. L t qua các c quan: ượ ơ _ H tim m ch: B nh nhân không h i h p, không đánh tr ng ng c, không t c ng c. _ H hô h p: không ho, không kh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}