di vat - D V T TH C QU N THS.BS VÕ NG C HOÀN I ð I...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: D V T TH C QU N THS.BS VÕ NG C HOÀN I. ð I CƯƠNG : - Là m t c p c u TMH. - Gi i tính : nam = n . - D gây bi n ch ng nguy hi m n u không ñư c ch n ñoán và ñi u tr s m. • • • • * CÁC D V T THƯ NG G P: - Xương : cá , gà , v t, heo… - H t : sabôchê - Khác : ñ ng xu , khuy áo , ñinh , c ng k m , răng gi , viên thu c còn bao, c c pin. Dòò vaät coù goùc caïnh D nh Vieân thuoác coù voû boïc Vieâ Dòò vaät tuø,khoâng goùc caïnh D ,khoâ nh Mieáng thöùc aên to Mie ng Dòò vaät daøi D • _Vaät daøi hôn 6-10 cm(baøn chaûi ñaùnh raêng , muoãng…) Pin dóa • • • • • * HOÀN C NH HÓC : - ăn v i - lơ ñ nh - ăn trong bóng t i - v a ăn v a cư i , nói . • * V TRÍ : -Các d v t l n : k t l i h h ng , n u che l p ti n ñình thanh qu n b nh nhân s b khó th . - Theo Gregory và c ng s : . 70% k t l i mi ng th c qu n. . 15% k t ñ an gi a. .15% k t ñ an dư i. • * Theo Nandy P.Ong và c ng s : -10 -20% d v t ñi qua toàn b ñư ng hóa. - 50-80% d v t b k t l i th c qu n c . - N u th c qu n b h p ño n nào thì d v t b k t l i ño n ñó. * B NH SINH : Tùy theo d v t mà thương t n th c qu n khác nhau . . Các d v t b ng kim khí hay ch t trơ như ñ ng xu , khuy áo ch gây sung huy t nh ch niêm m c b ti p xúc . . Các d v t s c bén và ô nhi m như xương cá, gà, heo…d làm tr y sư t gây viêm t y , áp xe th c qu n. II. LÂM SÀNG : Tùy thu c vào : - tính ch t d v t - b nh nhân ñ n s m hay mu n - v trí d v t 1. D V T TH C QU N C : a. GIAI ð AN ð U: - nu t ñau là chính . - kh c nh nhi u , móc h ng. - c g ng ăn nhi u cơm , canh. 2 .GIAI ðO N TH HAI: sau 24- 48 gi Giai ño n viêm th c qu n, áp xe dư i niêm m c th c qu n . * Toàn thân: h i ch ng nhi m trùng . *Cơ năng : nu t ñau nhi u , nh nhi u , hơi th hôi. • * Th c th : . Nhìn : c sưng , máng c nh ñ y. .S : . n máng c nh bên sưng : r t ñau . L c c c thanh qu n – c t s ng c m t. * C n lâm sàng: - b ch c u tăng - x quang c nghiêng : . Kho ng Heinké d y . Có th th y ñư c d v t c n quang 3. GIAI ð AN TH BA : Có túi m ngoài th c qu n * Toàn thân : nhi m trùng n ng * Cơ năng : - nu t ñau tăng lên - khó th - khàn ti ng -quay c khó khăn * Th c th : -máng c nh 2 bên n , ñóng bánh , n ñau. - l c c c thanh qu n – c t s ng c m t. * C n lâm sàng : x quang c nghiêng - ñ cong sinh lý c t s ng c m t - hình nh áp xe ,có th th y d v t. Xq coå nghieâng Xq 4.GIAI ðO N CÓ BI N CH NG N u không ñi u tr k p th i: - Th ng th c qu n, áp xe quanh th c qu n - Th ng các m ch máu l n vùng c . - Viêm nhi m lan xu ng trung th t gây viêm trung th t , áp xe trung th t. 2. D V T TH C QU N NG C - Không có tri u ch ng vùng c . -C m giác vư ng, ngh n, ñau t c sau xương c. Có khi ñau ng c ñơn thu n. -N u d v t bén, nh n , làm th ng th c qu n : .S c n ng: da xanh, th nhanh nông, m ch nhanh nh , HA t t. .ðau nhi u sau xương c, gi a 2 b vai. .ði lom khom. . Tràn khí dư i da thư ng ñòn, hõm c .X quang ng c th ng, nghiêng: tràn khí trung th t. . Di n bi n: viêm trung th t , áp xe trung th t, tràn m màng ph i ,tràn m màng tim , th ng m ch máu l n. III. CH N ðOÁN. Tùy thu c vào th i ñi m nh p vi n. * Toàn thân : n u ñ n mu n : nhi m trùng n ng. *Cơ năng : nu t ñau. * Th c th : c sưng, máng c nh ñ y, m t l c c c thanh qu n- c t s ng c . * X quang - C nghiêng : . D v t c n quang . . Kho ng Heinké d y. . M t ñ cong sinh lý c t s ng c . . Hình nh áp xe. . Ch p ng c th ng, nghiêng : khi nghi ng có d v t th c qu n ng c ñ c bi t khi có bi n ch ng.Có th th y : tràn khí màng ph i , tràn khí trung th t, áp xe trung th t. * D V T TH C QU N B QUÊN. -Hi m g p. - Thư ng là d v t không nguy hi m. * D V T TH C QU N TÁI PHÁT. -Thư ng là do u th c qu n. -C n soi h t chi u dài th c qu n sau khi l y ñư c d v t. IV. CH N ðOÁN PHÂN BI T. 1.Hóc xương gi . - lo n c m h ng. - Viêm Amidan h c m . - Trào ngư c d dày th c qu n. - U h h ng, thanh qu n. 2. Viêm tuy n giáp V. ðI U TR 1. SOI TH C QU N Nguyên t c: d v t vào b ng ñư ng t nhiên ph i c g ng l y ra b ng ñư ng t nhiên. - D ng c : ng n i soi Chevalier-jacson Duïng cuï Du ng - Vô c m : tr em ph i gây mê. - Nh n ñói 6 ti ng trư c khi soi. - Nh nhàng , không thô b o. - Sau khi l y ñư c d v t ph i soi ñánh giá l i tòan b chi u dài th c qu n. 2.M TH C QU N L Y D V T - Không th l y d v t qua ñư ng t nhiên : d v t l n như cung răng gi l n,có nhi u móc s t c m ch t vào niêm m c th c qu n. -Th c qu n b th ng, viêm t y th c qu n. -Sau m ph i cho b nh nhân ăn qua ng sonde mũi- d dày, cho kháng sinh toàn thân. 3.M C NH C . Khi có áp xe th c qu n c . -D n lưu m b ng penrose. -Cho ăn qua ng sonde mũi –d dày. -Thay băng m i ngày,hút m . -Kháng sinh toàn thân. -Thư ng v t th ng th c qu n nh s t lành. - Soi th c qu n trư c khi xu t vi n. VI. PHÒNG B NH - Ph bi n, d gây t vong. - Trông nom tr nh , tránh không cho ñưa v t l vào mi ng. - Ăn k , ch m rãi , tránh cư i ñùa. - Khi b hóc ñ n bác sĩ ngay, tránh ch a b ng m o. D V T ðƯ NG TH THS.BS VÕ NG C HOÀN I. ð I CƯƠNG. - Là m t c p c u trong TMH. - Thư ng g p tr em. - D t vong n u không ñư c ch n ñoán và ñi u tr k p th i. a.D V T THƯ NG G P * Nư c ngoài: Chìa khóa, ñinh ghim , n p bút, h t ñ u, h t l c, h t anh ñào, h t m n,m nh xương cá, v tr ng, v cua. * Vi t nam: T i vi n TMH Hà N i , trong 966 trư ng h p : -Ngu n g c ñ ng v t:378 cas (39%) mang cá, xương cá, v tôm, v cua. -Ngu n g c th c v t:458 cas (47%) h t l c, h t na , h t dưa. -Kim lo i hay ch t d o:165 cas(14%) c p tóc , v ñ n , ñ u ñ n , ñuôi bút máy. T i b nh vi n TMH thành ph HCM, trong 76 d v t có : -57 là h t :h t dưa (16) ,h t l c (15), h t na (9), hat sapôchê (6). -13 là xương :xương cá (6), xương gà (3),càng cua (3). -6 là kim lo i và v t trơ. * 4 lo i d v t ñ c bi t: -ðĩa : có th s ng lâu t i ñư ng hô h p. -Ch t plastic : ñuôi bút máy. -Viên thu c. -Canule khí qu n. b.V TRÍ V V T. Tính ch t v v t quy t ñ nh v trí v v t. *Nư c ngoài: ña s khí, ph qu n. * Vi t Nam :khí, ph qu n, thanh qu n ( xương cá , mang cá ). *D v t d l t vào ph qu n g c ph i hơn trái. * D v t l ng: lan t a kh p thanh, khí , ph . II. LÂM SÀNG: H I CH NG XÂM NH P 1.D v t thanh qu n: -khó th thanh qu n. -khàn ti ng hay m t ti ng 2.D v t khí qu n: tùy theo tính ch t d v t. -M nh xương k t l i: khó th 2 thì. -H t na : di ñ ng lên xu ng : l t ph t c bay. 3. D v t ph qu n: Tri u ch ng lâm sàng tùy thu c vào: -Tính ch t d v t. -ð l n d v t. -Vào vi n s m hay mu n. * Vào vi n s m : - H i ch ng xâm nh p rõ . - D v t l n : thêm tri u ch ng ñau t c ng c, khó th m t bên ph i. * Vào vi n mu n: dù d v t l n hay nh (t ngày 2,3) - H/c nhi m trùng: s t , b ch c u tăng. - Ho , khó th . - Rì rào ph nang gi m m t bên ph i. * Ch p x quang ng c th ng , nghiêng cu i thì hít vào và th ra,có th th y: -D v t c n quang. -Hình nh x p thùy ph i hay c m t bên. -Hình nh khí ph th ng m t bên ph i. -D u hi u Holznecht r t có giá tr : tăng sáng m t bên ph i có d v t, ñung ñưa trung th t. - N u b nh nhân ñ n mu n: hình nh ph qu n ph viêm , tràn khí màng ph i , tràn khí trung th t. 4.D v t ñư ng th b quên:(20-30%) -T i Pháp : ñinh vít b quên ph qu n g c trái 27 năm. -Tai bv TMH tp HCM : h t sapôchê n m ph qu n thùy dư i trái 43 năm. III. CH N ðOÁN: * H i ch ng xâm nh p : r t có giá tr . * Khám th c th : ti ng l t ph t c bay, rì rào ph nang gi m m t bên ph i. * X quang . * N i soi ch n ñoán. IV. ðI U TR : 1.M KHÍ QU N: Tùy thu c vào : - Tình tr ng khó th - Ngư i l n hay tr em - Kinh nghi m c a th y thu c v k thu t soi, g p - T ch c, trang b , trình ñ gây mê,ñi u ki n chăm sóc theo dõi sau soi g p. 2. SOI THANH KHÍ PH QU N L Y D V T. - ng soi c ng Chevalier-Jackson, ng soi c ng ngu n sáng l nh ( Wolf, Storz) ng soi m m Olympus. - T t nh t là soi dư i gây mê tòan thân có dùng thu c dãn cơ. - Sau khi l y ñư c d v t c n soi l i xem còn sót d v t không, niêm m c có b ch y máu không. 3. ðI U TR VÀ THEO DÕI TOÀN THÂN. * Ch y máu sau th thu t : - Thu c c m máu toàn thân - C m máu t i ch - Ph i h p ngo i l ng ng c khi : . Rách khí ph qu n . T n thương các m ch máu l n trong l ng ng c. * Khó th sau th thu t. - Sau soi n u khó th tăng lên c n ki m tra ngay: ch p x quang ng c th ng, nghiêng xem có tràn khí màng ph i, tràn khí trung th t không. - H i ch ng xanh s t tr nh : h nhi t , an th n. -Hóc h t ñ u ph ng d d n ñ n ph qu n ph viêm, nhi m trùng nhi m ñ c và t vong. * ði u tr sau soi: - Kháng viêm , ch ng phù n d ng tiêm tĩnh m ch: Soludecadron, Hydrocortisone. - Kháng sinh toàn thân. - Thu c gi m ñau , h s t. - Bù nư c ñi n gi i n u c n. * THAO TÁC HEIMLICH D v t rơi vào h h ng bít kín ñư ng th . Heimlich Heimlich Heimlich maneuver Heimlich PHÒNG B NH. - C n ph bi n s nguy hi m c a DVDT - Tr em tránh cho ăn th c ăn có l n xương. Không cho tr em ng m các lo i h t , nh t là h t na,dưa, l c. - Cách b trái sapôchê. - Góp ý các nhà s n xu t ñ chơi, vi t… -Thu c cho tr nh nên d ng b t thơm, si-rô. -Lưu ý d v t ñư ng th b quên. ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/11/2009 for the course UNT 123456 taught by Professor 123456 during the Spring '09 term at University of North Texas Health Science Center.

Ask a homework question - tutors are online